Kaders subsiedieregeling maatschappelijke initiatieven

Gemeente Westerveld heeft een subsidieregeling voor maatschappelijke initiatieven. Op deze pagina vindt u de kaders waarbinnen uw aanvraag dient te passen

Centraal toetsingskader

Maatschappelijke initiatieven zijn gericht op inwoners van de gemeente Westerveld.

 • Aanvragers zijn rechtspersonen en initiatiefnemers die maatschappelijke doelen nastreven (zonder winstoogmerk) gevestigd te Westerveld met als doelgroep inwoners van Westerveld. Besloten groepen of individuen zijn uitgesloten;
 • De aanvraag heeft maatschappelijke relevantie en heeft draagvlak;
 • Het betreft in beginsel incidentele aanvragen waarvan de resultaten binnen twee jaar na datum van besluit bekend zijn. (Exploitatietekorten zijn uitgesloten);
 • De doelen, methoden en resultaten worden beschreven in een aanvraag die daarnaast ook de contactgegevens, plan van aanpak, tijdsplan en begroting bevat;
 • De toekenning van een gemeentelijke bijdrage komt tot stand in een overleg traject met de aanvrager. Eventuele voorwaarden komen zo mogelijk in overeenstemming tot stand;
 • Het college van burgemeester en wethouders kan gemotiveerd van het toetsingskader afwijken;
 • Gehonoreerd maatschappelijk initiatief deelt de opgedane kennis en ervaring met anderen op de website www.burgerkrachtindrenthe.nl in de looptijd en na afloop van het initiatief. De gemeente ontvangt een resultaatbeschrijving en financieel verslag na eind initiatief.

Methodiek

 • Aanvragen worden per periode in een gebundeld besluit behandeld, dit omdat het budget beperkt is. De periode sluit elk kwartaal met uitzondering van 1 juli vanwege de beperking in mogelijkheden van overleg van betrokkenen in de zomerperiode. Dus sluiting aanvragen per 1 januari, 1 april en 1 oktober. Vanwege het moment van vaststelling van dit beleidskader wordt in 2016 de sluitingstermijn gesteld op 1 september;
 • Binnen vier weken na de sluitingsdatum vindt overleg plaats tussen gemeente en aanvragers. De aanvragen worden vervolgens in één rapportage gebundeld met (beperkt) verslag van het overleg en een advies aan de bestuurders. De gemeente vormt intern een ambtelijke werkgroep die een en ander voor legt aan het college van burgemeester en wethouders;
 • Het college van burgemeester en wethouders besluit binnen acht weken na indieningstermijn. De aanvrager heeft vervolgens recht om bezwaar aan te tekenen binnen acht weken na dagtekening ontvangen besluit.

 

Financiën

 • Toekenning van budget aan (groot en klein) maatschappelijk initiatief is in beginsel incidenteel;
 • Rekening wordt gehouden met: zijn andere financieringsbronnen, -vormen mogelijk en zijn deze onderzocht;
 • Voor maatschappelijke initiatieven geldt een medefinanciering, mede begrepen wordt een (redelijke) omzetting van zelfwerkzaamheid in financiële waarde;
 • Maatschappelijk initiatief tot een bijdrage van € 500,00 kan een aanvraag doen bij de dorpsgemeenschap. Vragen om een bijdrage van € 501,00 tot € 50.000,00 moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders;
 • Toekenning van waarderingsbijdrage voor dorpsgemeenschappen en het budget aan dorpsgemeenschappen voor bekostiging kleine initiatieven is jaarlijks gedurende de looptijd van dit beleidskader;
 • De dorpsgemeenschappen die een convenant hebben afgesloten met de gemeente, inclusief Dieverbrug, krijgen een waarderingsbijdrage toegekend van € 500,00 en een bijdrage om kleine initiatieven te honoreren volgens de volgende staffel:
   -  voor kernen (samenwerkende kernen) tot 1000 inwoners, € 1.000,00
   -  voor kernen (samenwerkende kernen) van 1001 tot 2000 inwoners, € 1.500,00
   -  voor kernen (samenwerkende kernen) meer dan 2000 inwoners, € 2.000,00.

 

Administratieve voorwaarden

 • Aanvrager voert een financiële administratie die voldoet aan alle gebruikelijke voorwaarden en geeft hierover indien gevraagd inzicht;
 • Bij essentiële veranderingen in het project wordt de gemeente geïnformeerd;
 • De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het project/de realisatie van de activiteit;
 • Alle betrokkenen worden geïnformeerd door de aanvrager/initiatiefnemer;
 • Er zijn geen bezwaren die realisatie van het project in de weg staan.