Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u hoe de gemeente Westerveld omgaat met uw persoonsgegevens. En welke rechten u heeft op het gebied van privacy. Informatie over het gebruik van cookies kunt u vinden in onze cookieverklaring.

Bescherming van persoonsgegevens

Iedereen heeft recht op privacy. Daaronder valt ook het recht op bescherming van persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving. Dit zijn de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet Basisregistratie Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer.
U mag erop vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens verwerken op de manier zoals dat in de wet staat, netjes en open. Ook verwerken wij niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doelen dan waarvoor we uw gegevens hebben verzameld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie bevatten over een persoon en die terug te brengen zijn tot die persoon. Als u bijvoorbeeld iets bij ons aanvraagt, contact met ons opneemt of een bezoek brengt aan het gemeentehuis, verwerken wij uw persoonsgegevens. Zo verwerken wij:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Burgerlijke staat;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Voor de uitvoering van een aantal gemeentelijke taken verwerken wij soms ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld nodig zijn bij het aanvragen en aanbieden van hulp op het gebied van zorg, werk, inkomen, jeugdhulp of veiligheid. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij dan kunnen verwerken zijn:

 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Financiële gegevens;
 • Medische gegevens;
 • Strafrechtelijk verleden;
 • Religieuze overtuiging;
 • Ras of etnische afkomst;
 • Politieke voorkeur;
 • Genetische en biometrische gegevens.
Doelen van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens onder andere voor de volgende doelen:

 • Behandelen van aanvragen;
 • Behandelen van meldingen en klachten;
 • Beantwoorden van vragen;
 • Maken van afspraken;
 • Versturen van (nieuws)brieven.
Basis voor de verwerking

Als basis voor de verwerking van de hierboven genoemde persoonsgegevens gebruiken we:

 • Toestemming: u geeft toestemming voor de verwerking van de gegevens.
 • Overeenkomst: de gemeente moet de gegevens verwerken om de regels uit een contract na te komen.
 • Wettelijke verplichting: de wet schrijft voor dat de gemeente taken moet uitvoeren en dat de gemeente daarvoor de gegevens moet verwerken.
 • Vitaal belang: de gemeente moet de gegevens verwerken om gevaar voor het leven van de persoon te voorkomen.
 • Publiekrechtelijke taak/algemeen belang: de gemeente moet de gegevens verwerken om het welzijn van inwoners te beschermen. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van het opbaar gezag.
 • Gerechtvaardigd belang: dit geldt voor cameratoezicht om personen en goederen te beschermen.
WhatsApp

WhatsApp is geen eigendom van de gemeente Westerveld. Hierdoor gelden voor contact met de gemeente via WhatsApp andere voorwaarden en een ander privacybeleid dan die van de gemeente Westerveld. Als u via WhatsApp contact opneemt met de gemeente Westerveld, accepteert u de voorwaarden van WhatsApp.

Bewaartermijnen

De gemeente Westerveld bewaart persoonsgegevens niet langer dan echt nodig is en/of in de wet staat, om de doelen te halen waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Cameratoezicht in gemeentelijke gebouwen

In verschillende gemeentelijke gebouwen en terreinen hangen camera’s die de veiligheid van medewerkers en bezoekers bewaken. Hiermee beschermen we ook de eigendommen van de gemeente en van bezoekers.

Delen met derden

De gemeente Westerveld geeft persoonsgegevens alleen door aan andere organisaties of personen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of als dat in de wet staat. Als wij voor de verwerking van persoonsgegevens diensten van andere organisaties of personen gebruik, sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst af. Met deze overeenkomst zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Westerveld blijft verantwoordelijk voor die verwerking van de gegevens.

Recht van betrokkenen

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u mag de persoonsgegevens die gemeente Westerveld van u verwerkt bekijken.
 • Recht op rectificatie: u mag de persoonsgegevens die gemeente Westerveld van u verwerkt laten aanpassen of aanvullen.
 • Recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: u mag vragen om een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
 • Recht op beperking van gegevensverwerking: u mag gemeente Westerveld vragen zo min mogelijk uw persoonsgegevens te gebruiken.
 • Recht op vergetelheid: u mag in een aantal gevallen uw gegevens laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u mag in een aantal gevallen uw persoonsgegevens door een andere organisatie laten overnemen.

Wilt u gebruik maken van deze rechten? Dit kan door langs te komen bij het gemeentehuis en een aanvraag in te dienen of door digitaal een verzoek te doen via onze website (zie bovenaan de pagina!). U krijgt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie van ons. Wij moeten zeker weten dat de persoonsgegevens die u wilt inzien, aanpassen en/of laten verwijderen echt van u zijn. Neem daarom een legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee wanneer u de aanvraag doet bij het gemeentehuis en wanneer u de persoonsgegevens komt ophalen, doet u digitaal een aanvraag dat wordt het legitimeren geautomatiseerd verzorgd door DigiD. Gegevens van andere personen mag u niet bekijken.

Beveiliging van persoonsgegevens

De gemeente Westerveld neemt alle maatregelen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen: misbruik, verlies, toegang door personen of organisaties die daar volgens de wet geen recht op hebben, openbaar maken of aanpassing van uw gegevens zonder dat dat mag. De maatregelen staan in ons beleid voor informatiebeveiliging en voldoen aan de normen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Contactgegevens

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens? Stuur dan een e-mail naar FG@gemeentewesterveld.nl ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming. Meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan, vindt u in ons privacybeleid (PDF – 440 kB).  Als u er samen met ons niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij de privacy-toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing van de privacyverklaring

De gemeente Westerveld kan de privacyverklaring aanpassen. De geldende versie van de privacyverklaring vindt u altijd op deze pagina.

Privacyverklaring februari 2019