Privacyverklaring Vitale Vakantieparken en zorg & ondersteuning

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Westerveld voor het faciliteren, stimuleren en ondersteunen bij revitalisering van recreatieparken en het bieden van zorg & ondersteuning aan bewoners, die onrechtmatig wonen in een recreatieverblijf.

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het hangt af van de specifieke verwerking, welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Doel

Het doel van het verwerken van persoonsgegeven in het kader van ‘vitale vakantieparken en zorg & ondersteuning’ is:

 1. Het vitaal houden en/of weer vitaal maken van recreatieparken. Dit is en blijft in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de recreatieparkondernemer/eigenaar. Daar waar de recreatiefunctie toekomstpotentieel heeft, kan de gemeente Westerveld faciliteren, stimuleren en ondersteunen bij de revitalisering, als er een hulpvraag van de recreatieparkondernemer is;
 2. het bieden van zorg & ondersteuning aan bewoners van recreatieverblijven, die hier onrechtmatig wonen;
 3. het houden van toezicht op de naleving en handhaving van:
  • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangaande het gebruik van recreatieverblijven op recreatieparken conform het bestemmingsplan (artikel 2.1 eerste lid onder c Wabo);
  • de voorschriften uit hoofde van de Woningwet, het Bouwbesluit en de Bouwverordening.
 4. Het nemen van effectieve handhavingsmaatregelen bij overtreding van punt 3;
 5. Het (waar)borgen van veiligheid en leefbaarheid en het bestrijden van ondermijnend gedrag in en rond vakantieparken en recreatieverblijven.
Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van haar beleid ten aanzien van vitale vakantieparken, haar zorg voor het sociaal welbevinden van (onrechtmatige) bewoners en het bieden van hulp en ondersteuning. De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens ook op basis van wettelijke verplichtingen in het omgevingsrecht en openbare orde en veiligheid, waaronder de Wet Bibob. De wettelijke basis voor toezicht op en handhaving van het wonen op recreatieparken is gelegen in artikelen 2.1 eerste lid onder c en 5.2 van de Wabo (gebruik van recreatieruimte in afwijking van het bestemmingsplan), de Woningwet, het Bouwbesluit en de Bouwverordening.

Categorieën persoonsgegevens

Voor bovenstaande doeleinden worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. opgelegde sancties en gegevens uit bezwaar en beroep ten aanzien van de verhuurder, bemiddelaar of eigenaar van een recreatieverblijf;
 2. strafrechtelijke gegevens in geval van een strafrechtelijk onderzoek, waarbij onrechtmatig gebruik van het recreatieverblijf en/of onrechtmatige gedragingen van de bewoner ervan is gebleken;
 3. NAWTE*- en BRP**-gegevens van een inwoner, die op een adres in een recreatieverblijf park ingeschreven staat en van geconstateerde onrechtmatige bewoners van een recreatieverblijf en een beschrijving van de zorg- woon- en werksituatie;
 4. naam en geboortedatum inwonende kinderen tot 18 jaar en een beschrijving van de zorg-, woon- en schoolsituatie;
 5. reden van de bewoner om te wonen in een recreatieverblijf verwachte verblijfsduur en afspraken die hieromtrent zijn gemaakt met de verhuurder, bemiddelaar of eigenaar van het verblijf.

*NAWTE = naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
**BRP = Basisregistratie personen

Ontvangers

Voor het bieden van zorg & ondersteuning aan de eigenaar van een vakantiepark, de (onrechtmatige) bewoner(s) van een recreatieverblijf, het toezicht en de handhaving op grond van de WABO, Woningwet, Bouwbesluit en Bouwverordening, het (waar)borgen van veiligheid en leefbaarheid en het bestrijden van ondermijnend gedrag wisselt de gemeente Westerveld gegevens uit:

Extern

 1. gegevens kunnen worden verstrekt aan het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Noord-Nederland met als doel om ondermijning tegen te gaan en het Coördinatiebureau Bibob, in het kader van een integriteitsonderzoek op grond van de Wet Bibob. Meer informatie over het RIEC kunt u vinden op https://www.riec.nl/.

 2. persoonsgegevens worden (naar gelang de aard van de gegevens beperkt) verstrekt aan derden indien deze als derde belanghebbende aangemerkt moeten worden in de zin van artikel 1:2 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Intern

 1. gegevens betreffende het verblijf in het recreatieverblijf en de toeristische verhuur ervan worden verstrekt aan medewerkers Belastingen met het oog op het heffen van toeristen- en forensenbelasting;
 2. alle gegevens zoals hierboven staand onder 1 tot en met 6 onder categorieën persoonsgegevens kunnen indien nodig voor de uitoefening van hun functie worden gedeeld met gemeentelijke medewerkers die verbonden zijn aan de Projectgroep Vitale vakantieparken Westerveld, waaronder de projectleider en projectondersteuning en medewerkers ruimtelijke ordening, toezicht en handhaving, sociaal domein, toerisme en veiligheid.
Doorgifte

De persoonsgegevens zullen niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt.

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken en conform de geldende wet- en regelgeving, zoals de Archiefwet. Dit betekent dat de persoonsgegevens die zijn verzameld, worden verwijderd:

 • 5 jaar na het afronden van het toezichtonderzoek;
 • 10 jaar na het opleggen van een herstelsanctie (zoals een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang) op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en/of het bepaalde bij of krachtens de Woningwet.

Indien bezwaar of beroep wordt ingesteld, worden de persoonsgegevens 5 jaar na het onherroepelijk worden van de bestuurlijke beslissing of de rechtelijke uitspraak vernietigd.

Meer informatie bij het bieden van zorg en ondersteuning aan bewoners

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, het doel, de grondslag, de uitwisseling en de bewaartermijnen bij het bieden van zorg en ondersteuning op basis van de Wmo en/of Jeugdwet of anderszins, wordt naar de desbetreffende privacyverklaring van de gemeente Westerveld verwezen.

Privacyverklaring juni 2020