Privacyverklaring zorg en ondersteuning Wmo

Waaronder maatschappelijke opvang, beschermd wonen en aanvullend openbaar vervoer.

De gemeente Westerveld moet vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) het gehele stelsel rondom zorg regelen. Het mogelijk maken van zelfstandig wonen, meedoen in de samenleving, zorg en ondersteuning aan huis/in de buurt valt onder de Wmo. Om deze zorg en ondersteuning mogelijk te maken, gebruikt de gemeente persoonsgegevens. Wij leggen graag uit hoe wij dat doen. 

Maatschappelijke opvang is bedoeld voor dak- en thuislozen met psychiatrische en-of verslavingsproblemen die begeleiding nodig hebben om een stabieler bestaan op te bouwen. Beschermd wonen is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar met (langdurige) psychiatrische problemen. Zij kunnen (nog) niet (geheel) zelfstandig functioneren binnen de samenleving. Beschermd wonen biedt hen wonen met toezicht en begeleiding.

Welke gegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken verschillende categorieën persoonsgegevens. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld naam en adres, of gegevens over gezondheid als dat nodig is om te bepalen wat voor zorg passend is. 

Inwoners die in contact komen met vragen over zorg en ondersteuning

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres (NAWTE-gegevens) 
 • Burgerservicenummer (BSN) 
 • Gegevens over wat de  inwoner wil bereiken met de inzet van de ondersteuning en de activiteiten die daarbij horen.
 • Gegevens over te nemen acties en genoten voorzieningen (zoals soort voorziening, leveringsvorm en geldigheid)  
 • Informatie over betrokken zorgaanbieders en andere deskundigen in relatie tot de hulpvraag met instemming van de inwoner 
 • Cliëntnummer in de gemeentelijke applicatie 
 • Bankrekeningnummer alleen indien van toepassing 
 • Gegevens over zelfredzaamheid en sociaal / maatschappelijke participatie 
 • Gegevens over gezondheid als dat nodig is om de behoefte aan zorg en ondersteuning te kunnen beoordelen.
 • Gegevens van huisgenoten als dat nodig is om de behoefte aan zorg en ondersteuning te kunnen beoordelen  
 • Contactgegevens van het sociale netwerk daar waar nodig met instemming van de inwoner 
 • In geval van maatschappelijke opvang: nationaliteit en gegevens over de achtergrond van de dakloosheid 
 • Strafrechtelijke gegevens alleen als dat nodig is voor de ondersteuning vanuit maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Doel van het gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens om de WMO-voorzieningen te kunnen vaststellen, toekennen, monitoren en administreren. In dit verband worden persoonsgegevens gebruikt voor: 

 • Vaststellen of de gemeente financieel verantwoordelijk is voor de zorg en ondersteuning en toe leiden naar zorg.
 • Vergoeden van kosten aan zorgaanbieders voor verleende zorg  
 • Voeren van de administratie rondom de zorg en ondersteuning en de financiële afhandeling daarvan. Hierover communiceren wij met degene die zorg en ondersteuning ontvangt  
 • Beantwoorden van klantvragen  
 • Het uitvoeren van een regiecheck om te bepalen of de betrokken  inwoner al bekend is en een contactpersoon heeft  
 • Bepalen van de ondersteuningsbehoefte van de betrokken inwoner 
 • Onafhankelijke advisering in relatie tot de hulpvraag. Dit kan bij de beoordeling van de melding zijn en ook wanneer de betrokken inwoner het oneens is met de voorgestelde ondersteuning.  
 • Bieden van proces- en casusregie aan inwoners met een complexe zorgvraag.  
 • Opstellen van een onderzoeksverslag, ondersteuningsplan en beschikking met daarin een plan en motivering voor het besluit.  
 • Monitoren en onderzoek naar het rechtmatig gebruik van een voorziening.  
 • Gegevens leveren aan het CAK voor het vaststellen en (laten) innen van een eigen bijdrage als deze van toepassing is.  
 • Maken van managementrapportages om onze diensten te verbeteren en ons beleid te verantwoorden 
 • Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en/of statistiek, alleen geanonimiseerd of gepseudonimiseerd 
 • Uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.

Grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens 

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is. De gemeente heeft op basis van de wet de taak om het stelsel rondom maatschappelijke ondersteuning te organiseren. Zo moeten wij zorgen dat adequate voorzieningen op het gebied van zorg, beschermd wonen en maatschappelijke opvang kunnen worden ingezet. Op basis van deze taak gebruiken wij persoonsgegevens. De wettelijke basis is:  Artikel 5.1.1 en 5.3.4 lid 1 Wet maatschappelijke ondersteuning. 

Wie ontvangen de persoonsgegevens? 

Als het nodig is, delen wij persoonsgegevens, bijvoorbeeld met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het kader van de uitbetalingen van het persoonsgebonden budget (PGB) en het medisch adviesbureau dat ons adviseert op sociaal-medisch gebied of een voorziening (PGB) passend is. Om eigen bijdragen van betrokkenen te kunnen berekenen en voor het innen ervan, delen wij gegevens met het Centraal Administratiekantoor (CAK). Daarnaast delen wij persoonsgegevens met zorgaanbieders en de maatschappelijk dienstverleners die de toegang tot  de zorg en ondersteuning verzorgen. Tot slot delen wij persoonsgegevens met (andere) deskundigen gerelateerd aan de hulpvraag, waaronder leveranciers van hulpmiddelen.  

Persoonsgegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte gedeeld. 

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doelen. In elk geval bewaren wij gegevens 15 jaar na ontvangst, tenzij langer nodig is met het oog op de geboden ondersteuning.