Vastgesteld bestemmingsplan Valderse III Dwingeloo

Vanaf 11 juli 2024 tot en met 21 augustus 2024 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 18 juni 2024 heeft besloten het bestemmingsplan ”Valderse III” gewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000584-0003. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 100 woningen in aansluiting op de bestaande wijk Valderse in Dwingeloo. Het is een plan met verschillende woningtypes zoals vrijstaand, twee-onder-een-kap, rijen, boerenerfwoningen en sociale huurwoningen. De wijzigingen zijn opgenomen in het raadsbesluit en de nota zienswijzen. 

Inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kan vanaf 11 juli 2024 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het plan digitaal te bekijken. 

Digitaal

De stukken zijn te zien op www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart of op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Beroep

Vanaf 11 juli 2024 tot en met 21 augustus 2024 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 2024-013649 vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.