Vastgesteld wijzigingsplan Nieuwbouw Vaartweg noordzijde Wilhelminaoord (vijverbosje)

Vanaf 3 juli 2024 tot en met 14 augustus 2024 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 21 mei 2024 het wijzigingsplan “Nieuwbouw Vaartweg noordzijde Wilhelminaoord (vijverbosje)” ongewijzigd hebben vastgesteld.Het wijzigingsplan heeft planidentificatie NL.IMRO.1701.560WPVaartweg5erWD-0002. Het wijzigingsplan voorziet in het realiseren van zes woningen (twee onder één kap) aan de Vaartweg in Wilhelminaoord.

Inzage

Het wijzigingsplan kan vanaf 3 juli 2024 op afspraak worden ingediend. Wij verzoeken u het plan digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het vastgestelde wijzigingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. en op www.omgevingswet.overheid.nl.

Beroep

Vanaf 3 juli 2024 tot en met 14 augustus 2024 kan beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde wijzigingsplan door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer 2024-014270 vermelden. 

Voorlopige voorziening

Het besluit van het college treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.