Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid) Juliana Bernhardweg 7 Dwingeloo

Vanaf 27 juni 2024 tot en met 7 augustus 2024 ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Westerveld maken bekend dat zij, met toepassing van artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, door middel van een uitgebreide voorbereidingsprocedure een omgevingsvergunning (verzonden 26 juni 2024) hebben verleend voor het permanent bewonen van het als recreatiewoning bestemde pand aan Juliana Bernhardweg 7 in Dwingeloo. De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. De vergunning is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpvergunning. 

Inzage

De stukken kunnen vanaf 27 juni 2024 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u de stukken digitaal te bekijken. 

Digitaal

De stukken zijn te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep

Tegen de omgevingsvergunning kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden ingesteld door een belanghebbende. De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep wordt ingesteld en een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Graag het zaaknummer 2023-024775 vermelden. 

Voorlopige voorziening

Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank. 

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521