Interview met voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Westerveld Pals Prop

Bijna iedereen in Nederland, en dus ook in gemeente Westerveld, heeft te maken met het Sociaal Domein. Dat gaat namelijk over: wonen, werken, inkomen en actief betrokken zijn bij de maatschappij. Over opgroeien, naar school gaan en zelfstandig (ouder) worden. Maar ook over het leven met een ziekte of handicap. Het Sociaal Domein omvat dus alles wat de gemeente doet rond werk en inkomen, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De Adviesraad Sociaal Domein Westerveld (ASDW) bestaat sinds 2015. Wij gingen in gesprek met voorzitter Prop.

Pals Prop, een man met jarenlange managementervaring in het bedrijfsleven, is sinds 2018 lid en sinds 2019 voorzitter van de Adviesraad. “Ik ben in een levensfase waarin ik mij, anders dan in mijn werkzame leven, bezig wil houden met maatschappelijke onderwerpen  waar ik belangstelling voor heb”.

Wat de Adviesraad doet

De gemeente regelt alle zaken rond het sociaal domein. Maar het kan natuurlijk zijn dat u als inwoner tegen problemen aanloopt. Zaken die naar uw idee niet goed geregeld zijn binnen de gemeente. Pals licht toe: “Als er meer mensen zijn die tegen dezelfde problemen aanlopen, dan komt de Adviesraad Sociaal Domein in actie. Wij kaarten het probleem aan bij de gemeente en geven, gevraagd en ongevraagd, advies. De gemeente is verplicht dit advies heel serieus te nemen, dat is namelijk in de wet geregeld. En gelukkig doet gemeente Westerveld dat ook”. De Adviesraad praat ook mee als gemeente Westerveld nieuwe plannen wil maken die met het Sociaal Domein te maken hebben. De gemeente is zelfs verplicht advies te vragen. Ook dát is in de wet geregeld. “Wij vinden het belangrijk om te horen wat de inwoners van Westerveld vinden van die nieuwe plannen. Dus gaan we praten met organisaties en instellingen die werken op dat stukje van het sociaal domein. Zo onderhouden we regelmatig contact met de wijkagent en welzijnswerk, omdat we willen horen wat er leeft”, aldus Pals. Ook vertelt hij dat hij na elke vergadering belt met de Ombudsvrouw. “We vragen met welke problemen zij wordt geconfronteerd. Zo pikken we ook signalen op van individuele gevallen”. De Adviesraad kan zelf geen persoonlijke belangen behartigen, omdat zij een onafhankelijk adviesorgaan is.

Missie

Gevraagd naar waar de Adviesraad voor staat, legt Pals uit wat de missie is. “Onze missie is het vervullen van een onafhankelijke en actieve rol tussen de inwoners en de gemeente in het goed functioneren van het Sociaal Domein in gemeente Westerveld.” Pals wil graag benadrukken dat de Adviesraad er zowel voor de inwoners als voor het college van burgemeester en wethouders is. “Naar de inwoners betekent dat: het bevorderen van de betrokkenheid van de inwoners bij het beleid van de gemeente in het Sociaal Domein. Door actief met de inwoners te communiceren kunnen wij te weten komen wat het effect is van het gemeentelijk beleid. En waar mogelijke knelpunten of behoeftes liggen.”

Vroegtijdig betrokken

Wat doet de gemeente met de adviezen? Pals vertelt hierover: “Onze adviezen worden besproken binnen de gemeente en waar mogelijk meegenomen in de nieuwe beleidsstukken. De adviesraad leest mee en brengt hierover een advies uit naar het college van burgemeester en wethouders. Bij gevoelige of complexe gevallen gaan we verder in gesprek met de medewerker die zich met het onderwerp bezig houdt en vragen we om toelichting. Op dit moment worden we vroegtijdig betrokken bij plannen en om advies gevraagd door medewerkers van de gemeente. Onder andere op het gebied van jeugdbeleid, beleidsplan inburgering en integrale schuldhulpverlening 2021-2025. We zijn het niet altijd eens, we hebben een andere verantwoordelijkheid dan de gemeente.” Daarnaast adviseert de raad de gemeente ook ongevraagd op basis van signalen die zij ontvangt, bijvoorbeeld van inwoners en cliëntenorganisaties. “Zo hebben we ongevraagd advies gegeven over wachttijden Wmo-aanvragen voor huishoudelijke hulp”, vertelt Pals. “Wat op dit moment speelt onder inwoners die vanuit het sociaal domein met de gemeente te maken hebben, is dat ze niet rechtstreeks kunnen bellen of mailen met medewerkers van de gemeente. Dat is een drempel die de Adviesraad graag zou helpen wegnemen om de toegankelijkheid te verbeteren”.

Wie de Adviesraad vormen

“De ASDW bestaat uit inwoners van Westerveld die zich betrokken voelen bij het wel en wee in de gemeente Westerveld, die vaak weten wat er in zijn of haar dorp speelt. De leden hebben allemaal een (uitgebreid) netwerk en willen helpen Westerveld nog socialer, leefbaarder en toegankelijker te maken. We hebben inmiddels meerdere disciplines in huis, waardoor we breder kunnen adviseren. Zo is er een nieuw lid met ervaring als gemeentesecretaris. Die kan ons goed uitleggen hoe het in een gemeente reilt en zeilt”, vertelt Pals enthousiast.

Meer informatie

Via onze website kunnen de inwoners te weten komen welke adviezen wij hebben uitgebracht en welke onderwerpen wij hebben behandeld. Actuele onderwerpen waar de Adviesraad mee bezig is kunt u vinden op www.asd-westerveld.nl of de Facebookpagina.