Overeenkomst gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Op maandag 24 februari 2020 heeft wethouder De Haas namens het college, samen met andere partijen, de overeenkomst vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen getekend. Hiermee is een eerste stap gezet om te komen tot de verbetering van de onderlinge verhoudingen.

Het college is in gesprek gegaan met betrokkenen rondom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt. Dit komt voort uit het rapport ‘Uitgesproken’, wat als ‘één van de handvatten voor de overheid op korte termijn het volgende stelt: “Wees initiatiefnemer, regisseur en facilitator van een landelijk én regionaal proces van joint fact finding ten aanzien van vraagstukken die telers en/of omwonenden aandragen.”

Naast de gemeente Westerveld zijn agrarische ondernemers en een aantal niet georganiseerde inwoners, toeleveranciers/adviseurs (Agrifirm, WPA-Robertus en de CAV-Agrotheek) en de standsorganisaties Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) betrokken geweest bij het opstellen van de overeenkomst (PDF - 474 kB). Elke partij die de overeenkomst onderschrijft houdt zich aan verschillende afspraken op gebied van respect, integriteit, professionaliteit, veiligheid, gedrag, openheid, innovatie en vragen.

Evaluatie

Begin 2021 is er een evaluatie van deze overeenkomst gehouden onder alle betrokken partijen. In dat jaar (2020-2021) is gebleken dat de overeenkomst bijdraagt in het tot stand komen van overleg tussen teler(s) en omwonende(n). Direct contact tussen teler(s) en omwonende(n) vaak leidt tot onderling begrip en wordt gewaardeerd. De afspraken die worden gemaakt dragen bij aan het verminderen van overlast.

Ook is gebleken dat het lukt om op basis van de overeenkomt op een professionele en zorgvuldige manier om te gaan met de zorgen die er leven bij omwonenden van percelen waarop gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast. Uit de gehouden enquête onder de medeondertekenaars blijkt dat deze inwoners de agrariërs de ruimte willen geven om stapsgewijs te komen tot het verduurzamen van de teelten.

De gemeente heeft, binnen haar taken en verantwoordelijkheden, een actieve en stimulerende rol gehad in de uitvoering van deze overeenkomst. De gemeente Westerveld zet zich, samen andere overheden, de KAVB, LTO, en stakeholders in om agrariërs te ondersteunen bij het verduurzamen van de sector zoals benoemd in de visie van de minister van LNV. Alle partijen gaan vanuit hun eigen rol verder met de toezeggingen die er zijn gedaan. LTO en de KAVB zetten zich op basis van hun  actieplannen plantgezondheid en vitale teelt 2030 in voor het verduurzamen van de sector. Toeleveranciers (CAV Agrotheek, WPA Robertus en Agrifirm) van gewasbeschermingsmiddelen en andere producten zullen het gebruik van toekomstbestendige gewasbeschermingsmiddelen bevorderen en dragen bij aan de verduurzaming van de landbouw met onder andere proefveldonderzoek.. Agrifirm is in onze gemeente betrokken bij het onderzoek op proefveld in Vledder om te komen tot verdere verduurzaming.