Overeenkomst ‘vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen’ zorgt voor meer contact en onderling begrip

Op 20 februari 2023 vond de derde evaluatie van de overeenkomst ‘vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen’ plaats. Tijdens deze evaluatie blikten de partijen terug op de resultaten van het afgelopen jaar. Belangrijkste conclusie: de overeenkomst heeft positief bijgedragen aan het tot stand komen van overleg tussen telers en omwonenden.

Onderling contact leidt vaak tot begrip en wordt gewaardeerd. De afspraken die zijn gemaakt dragen bij aan het verminderen van overlast. Wethouder Roel Vedder: “Door met elkaar in gesprek te gaan en te luisteren naar ieder zijn ideeën, krijg je begrip voor elkaar. Dat levert uiteindelijk meer op. De resultaten van de afspraken in deze overeenkomst laten zien wat je kan bereiken door samen op te trekken.” 

Overeenkomst 

De overeenkomst ‘vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen’ werd op 24 februari 2020 getekend door toenmalig wethouder De Haas namens het college van Westerveld, tezamen met belangenbehartigers LTO en de KAVB, middelendistributeurs WPA Robertus, Agrotheek en Agrifirm en diverse telers. Hiermee werd een eerste stap gezet om te komen tot de verbetering van de onderlinge verhoudingen. Later is de overeenkomst ook nog eens ondertekend door ruim honderd omwonenden. Om de naleving van de overeenkomst te bewaken, wordt jaarlijks een evaluatie gehouden. Alle partijen werken actief aan de toezeggingen die er zijn gedaan binnen de overeenkomst.

Actieve rol binnen pilot Duurzame Bollenteelt Drenthe

Naar aanleiding van de overeenkomst is de pilot Duurzame Bollenteelt Drenthe ontstaan. Deze pilot heeft als doel samen met de telers kennis te ontwikkelen die leidt tot een fundamentele verbetering in de verduurzaming van de lelieteelt. De pilot is opgezet in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en valt onder regie van de provincie Drenthe. Telers, belangenbehartigers LTO en de KAVB, diverse middelendistributeurs (WPA Robertus, Agrotheek en Agrifirm), gemeente en provincie zijn binnen de pilot actief in meerdere projectgroepen. 

Zo wordt door middel van onderzoek gezocht naar oplossingen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Daarnaast wordt gekeken naar de ontwikkeling van alternatieve methoden en/of het gebruik van middelen die minder milieubelasting tot gevolg hebben. Het streven is dat er nagenoeg geen emissie van chemische gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu plaatsvindt én de teler kan beschikken over een goed werkbaar middelenpakket. Er zijn meerdere middelen met een lagere milieubelasting beschikbaar in andere sectoren die in de lelieteelt toegepast zouden kunnen worden. Bovendien kijken we naar weerbare planten en teeltmethodes, om zo in de toekomst met minder chemische middelen toe te kunnen. 

LTO en de KAVB zetten zich samen met agrariërs en telers in voor het verduurzamen van de sector. Dit doen zij op basis van hun actieplannen plantgezondheid en vitale teelt 2030. Telers en toeleveranciers van gewasbeschermingsmiddelen (CAV Agrotheek, WPA Robertus en Agrifirm) zijn naast de pilot ook actief met het proefveldonderzoek binnen het ROL (regionaal onderzoek lelieteelt). Tenslotte worden telers ook vanuit de pilot ondersteund in een goede communicatie met de omwonenden. 

Stimulerende rol voor gemeente Westerveld

De gemeente Westerveld heeft, binnen haar taken en verantwoordelijkheden, een actieve en stimulerende rol gehad in de uitvoering van deze overeenkomst. Ook is zij direct betrokken bij de uitvoering van de pilot Duurzame Bollenteelt Drenthe. 

Overige inzet

De ondertekenaars van de overeenkomst hebben actief deelgenomen aan de gesprekken met omwonenden onder leiding van de Commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma. Een aantal telers is actief aan de slag met het verbeteren van de communicatie, ook in de gemeente Westerveld.