Impulsregeling Klimaatadaptatie benut voor Westerveld

5 miljoen euro voor maatregelen om de leefomgeving aan te passen aan weersextremen.

Dat is het bedrag dat werkregio Fluvius sinds 2022 van het Rijk heeft gekregen om maatregelen te treffen om de gevolgen van klimaatverandering te temperen. Dit noemen we klimaatadaptatie (aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering).  

De gemeenten Steenwijkerland, Meppel, Westerveld, Midden Drenthe Hoogeveen en de Wolden, waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en de provincies Drenthe en Overijssel werken aan het verminderen van de impact van hitte, droogte, overstromingen en wateroverlast. Dat gebeurt in de zogeheten werkregio Fluvius, dat bestaat uit het gebied Zuidwest Drenthe en de Kop van Overijssel.

Gemeenten doen mee, ook regionaal project

Eind 2023 heeft Fluvius de laatste aanvraag voor de Impulsregeling ingediend met 16 projecten, waarmee het totaal komt op 36 projecten sinds de invoering van de Impulsregeling Klimaatadaptatie. Met deze laatste aanvraag is een bedrag van € 3 miljoen aangevraagd. Dat het Rijk met de regeling in de roos schiet, blijkt uit de veelheid aan projecten die gepland zijn. Naast lokale maatregelen bij gemeenten en waterschap, is € 1,6 miljoen bijgedragen aan regionale projecten, waaronder beekherstel in de Vledder Aa en berging in de Ootmaanlanden. De partners van de werkregio Fluvius hebben hier meegefinancierd aan ruimtelijke inrichting, water vasthouden en benutten, water bergen (capaciteitsvergroting) en vergroten van de afvoercapaciteit.

Geld van het rijk om klimaataanpassing te versnellen

Voor de 6 gemeenten in de werkregio Fluvius, de provincies en WDODelta was er maximaal €5 miljoen beschikbaar in de “impulsregeling klimaatadaptatie”. Ook de gemeente Westerveld heeft profijt van de Impulsregeling. Voor de herinrichting van de Hoek in Vledder is een subsidie toegekend van € 128.000. Met dit bedrag zorgt de gemeente Westerveld ervoor dat er meer hemelwater kan worden afgekoppeld en vastgehouden in de omgeving. Hierdoor is er minder wateroverlast en meer water beschikbaar voor het groen in droge perioden. De uitvoering van het project zal vanaf 2025 plaatsvinden. In 2023 waren er al subsidies toegekend voor de herinrichting van Enthingeweg te Dwingeloo (€ 75.000) en de reconstructie en herinrichting van de Molenweg te Havelte (€ 134.000). 
De Rijksbijdrage is een cofinanciering waarbij één derde van de uitvoeringskosten door het rijk wordt gefinancierd, waarbij de overige twee derde van de uitvoeringskosten voor rekening is van de gemeenten, WDODelta en provincie. Het Rijk ondersteunt onder meer de aanleg van waterbergingen en vergroenings- en herinrichtingsprojecten die de waterafvoer helpen verbeteren en hittestress verminderen.

Over werkregio Fluvius

Werkregio Fluvius is een samenwerkingsverband dat is ontstaan in 2010 op basis van het Bestuursakkoord Water als samenwerking in de waterketen (met name riolering en rioolwaterzuivering) van gemeenten Midden-Drenthe, Hoogeveen, De Wolden, Westerveld, Meppel en Steenwijkerland en het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
De werkregio Fluvius werkt daarnaast sinds 2018 samen in de opgave klimaatadaptatie met provincies Drenthe en Overijssel, waarbij in 2024 ook de waterbedrijven WMD en Vitens zijn toegetreden. Met de werkregio Fluvius wordt dus bedoeld: de waterketen-partners én provincies Drenthe, Overijssel en de waterbedrijven. Fluvius is één van de 45 DPRA werkregio’s in ons land en maakt onderdeel uit van Stroomgebied Rijn-Oost. Meer informatie vindt u op de website van Fluvius.