Raadsvergaderingen woensdag 6 maart 2024 over de aanbeveling van een nieuwe burgemeester

In een niet openbare raadsvergadering op 6 maart a.s. brengt de vertrouwenscommissie verslag uit aan de gemeenteraad over de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester. Nadat dit verslag is uitgebracht en besproken stemmen de raadsleden, nog steeds in beslotenheid, schriftelijk over de aanbeveling van een kandidaat.

Waarom niet openbaar

Wettelijk is bepaald dat de vergadering over de aanbeveling van een burgemeester niet openbaar is. De reden hiervoor is dat de privacy van kandidaten geborgd moet kunnen blijven.

Openbare vergadering met bekendmaking

Na de niet-openbare vergadering en een schorsing wordt diezelfde avond in een openbare raadsvergadering bekend gemaakt welke kandidaat de raad aanbeveelt als nieuwe burgemeester van Westerveld. Naar verwachting zal deze korte openbare vergadering beginnen om 21.00 uur. Op de agenda staat alleen de mededeling van de aanbeveling, er zal verder niet over worden gesproken door de raad.

Vervolg

Na de aanbeveling door de gemeenteraad volgt er eerst nog een formele voordracht aan Zijne Majesteit de Koning door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Na het Koninklijk Besluit kan naar het zich laat aanzien in mei een nieuwe burgemeester worden beëdigd.