Milieubelastende activiteiten

Bent u van plan om een bedrijf of milieubedreigende activiteiten te starten of te veranderen? Dan heet dat vanaf 1 januari 2024 een milieubelastende activiteit. In het Besluit activiteiten leefomgeving (kortweg Bal) staan veel algemene regels waar u aan moet voldoen. Meer informatie is te vinden via Van Activiteitenbesluit en Bor naar Bal (was-wordt-tabellen) | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

In veel gevallen moet u een melding doen van de activiteiten die in uw bedrijf plaatsvinden of al u een bedrijf wilt beginnen. Als er meer activiteiten plaatsvinden of bepaalde grote milieubelastende activiteiten plaatsvinden, heeft u een waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig.

Kosten

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit of meerder activiteiten waar milieu deel van uitmaakt, worden leges in rekening gebracht. Voor de actuele legesverordening verwijzen wij u naar Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024. | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

Houd ook rekening met kosten voor:

 • het laten opstellen van een tekeningen zoals bijvoorbeeld een plattegrondtekening,
 • het inhuren van deskundige begeleiding (adviseurs) of
 • eventuele onderzoeken die van u verlangd kunnen worden.
Aanvraag

Controleer via Home - Omgevingsloket (overheid.nl) of uw bedrijf of de verandering meldings- of vergunningplichtig is.  Veel regels zijn algemene regels van het rijk, die zijn te vinden in het Omgevingsloket. (Milieu)regels die specifiek in de gemeente gelden, zijn nog niet ingevuld. Die worden opgenomen in het Omgevingsplan. Voor het Omgevingsplan heeft de gemeente tot 2032 de tijd om deze te maken.  Tot die tijd gelden algemene regels via het Bal, verordeningen en beleidsregels en het bestemmingsplan tijdelijk deel (de huidige bestemmingsplannen). 

Melding doen

Als u een melding moet doen, kunt u dat direct via het omgevingsloket doen. Na het doorlopen van de vragen weet u ook aan welke milieuregels u moet voldoen.
De melding moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • Een plattegrondtekening van het bedrijf.
 • Een situatietekening waarop de ligging van het bedrijf in zijn directe omgeving is aangegeven.
 • Eventueel aanvullende gegevens, zoals een rapport van een nulsituatie-bodemonderzoek of een akoestisch onderzoek.

Omgevingsvergunning aanvragen

Heeft u een omgevingsvergunning nodig, dan vraagt u die aan via het omgevingsloket. U kunt zich identificeren met eHerkenning.

Zaken om vooraf rekening mee te houden 
 • Omgevingsplan (bestemmingsplan)
  ​Vooruitlopend op het doen van een melding of het aanvragen van een omgevingsvergunning moet u nagaan of de vestigingsplaats van uw bedrijf of de veranderingen die u wilt doorvoeren niet in strijd zijn met het bestemmingsplan. Raadpleeg de plannen via www.ruimtelijkeplannen.nl of regels op de kaart via Home - Omgevingsloket (overheid.nl) of neem contact op met de gemeente.
 • Conceptaanvraag / vooroverleg
  Wij adviseren u eerst een conceptaanvraag in te dienen of een vooroverleg aan te vragen. De gemeente kan, voor zover mogelijk, van tevoren inschatten of uw aanvraag of melding kans van slagen heeft. Daarnaast kan de gemeente aangeven welke aanvullende onderzoeken en vergunningen u eventueel nodig heeft en welke procedures u moet doorlopen. 
 • Natuurbescherming
  Z​​​​​ijn uw activiteiten schadelijk voor de natuur, beschermde plant-en diersoorten, voor een Natura 2000-gebied (of beschermd natuurmonument)? Dan heeft u mogelijk ook een vergunning van de provincie nodig. De insteek van de Omgevingswet is, is dat zoveel mogelijk activiteiten in 1 aanvraag kunnen worden ingediend. U kunt dus dit onderdeel ook meenemen in uw aanvraag. De aanvraag verloopt in beginsel via de gemeente. Als een flora- en fauna-activiteit of een Natura 2000-activiteit op zichzelf staat, is de provincie het bevoegd gezag. Als er sprake is van een gekoppelde activiteit zal dat de gemeente zijn, die dan advies en instemming vraagt aan de provincie of het Rijk.