Transformeren

Soms is het revitaliseren van een vakantiepark niet meer mogelijk, bijvoorbeeld doordat elk toeristisch toekomstperspectief ontbreekt en er geen manier is om dat te doorbreken. Wat dan?

Een (mogelijke) oplossing is het park transformeren: een nieuwe bestemming geven. De gemeente Westerveld wil altijd zoveel als mogelijk de recreatieve functie van een park behouden. Maar als het duidelijk is dat er geen ‘recreatief perspectief’ is, dan is transformatie mogelijk. 

Aandachtspunten bij transformatie

Transformatie is nodig als het echt niet meer lukt om een vakantiepark weer in ere te herstellen. Bij transformatie kennen we de volgende aandachtspunten:

  • ‘één park, één plan’: de ervaring heeft geleerd dat ieder park anders is. Dat komt onder meer door de ligging, de geschiedenis, de eigendomssituatie, het gemeentelijk beleid, de wensen van de eigenaren, enzovoorts. Dat betekent ook dat er voor ieder park een eigen transformatieplan opgesteld moet worden én dat het gehele park daarin wordt meegenomen.
  • Samenwerking: het maken van een transformatieplan is een opgave die (vertegenwoordigers van) het park en de gemeente samen moeten klaarspelen. Bij sommige parken is de eigenaar de logische gesprekspartner voor de gemeente. Bij parken met een Vereniging van Eigenaren (VvE) is dat het bestuur van de VvE of een werkgroep namens het bestuur. Behalve park en gemeente zijn er meer partijen betrokken bij transformatie. Ook de Provincie Drenthe speelt op een aantal momenten een rol en verder is er de Taskforce Vitale Vakantieparken Drenthe.
  • Meerwaarde: hiermee wordt bedoeld dat transformeren meer moet inhouden dan het alleen veranderen van de bestemming van een park. Bestaande knelpunten moeten worden opgelost en er moet iets worden toegevoegd: de kwaliteit moet een impuls krijgen. Hierbij kan gedacht worden aan duurzaamheidsstappen, naoberschap of andere kwaliteiten die het gebied een impuls geven. Wat die precies moet/kan zijn, hangt van de situatie af en verschilt dus per park. Het toevoegen van meerwaarde is een eis die de Provincie Drenthe stelt.
  • Kosten: het doel van transformeren is het vinden van een nieuwe functie/bestemming voor een park. Dat kost geld, maar levert ook wat op: duidelijkheid, een nieuw perspectief voor de toekomst, mogelijk een waardestijging van (percelen/ huizen in) het park.
  • Verevening: hierboven is al benoemd dat transformatie tot waardestijging van (woningen en percelen op) vakantieparken kan leiden. De gemeente Westerveld heeft besloten een park 25% van de waardestijging te vragen om een deel van de kosten van de transformatie te dekken. Dat heet verevenen.
Stappenplan transformatieproces

Het transformatieproces is op de website van Vitale Vakantieparken Drenthe te vinden. Hier staat een stappenplan dat een leidraad is voor de fases en stappen die het park moet doorlopen. Ook geeft het de belangrijke beslismomenten aan. Het is een hulpmiddel om het proces zorgvuldig te doorlopen en geen stappen te vergeten. Het is echter niet een verplichte route.