Verkeer- en vervoerbeleid

Het beleid over verkeer en vervoer is verwoord in het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan (GVVP).

In het huidige Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2020-2030 (GVVP) (pdf - 20 MB) staat de visie van het gemeentebestuur op het gebied van verkeer en vervoer tot ca. 2030. Leidraad in deze visie is het principe Duurzaam Veilig Verkeer. Het GVVP bevat een beleid op hoofdlijnen. Daarnaast bevat het GVVP een uitvoeringsplan waarin mogelijke (verkeers)maatregelen benoemd worden. Of en wanneer deze maatregelen uitgevoerd worden is op dit moment nog niet duidelijk. Daarover moet nog een integrale afweging plaatsvinden.

Weg, mens en voertuig

Duurzaam Veilig wil fouten en overtredingen minder gemakkelijk laten gebeuren of de gevolgen ervan opvangen. Dit gebeurt door het verkeerssysteem in te richten op basis van 3 pijlers: de weg, de mens en het voertuig. De gemeente heeft met name invloed op de weg en de mens: de mens moet worden voorgelicht en de weg moet zo worden ingericht dat ongelukken met ernstige afloop zoveel mogelijk worden voorkomen.

Categoriseren van wegen

Ook moet de weggebruiker aan de inrichting van de weg kunnen zien welk rijgedrag van hem of haar wordt verlangd. Hiervoor moeten onder andere functies aan de wegen worden toegekend; het zogenaamd categoriseren van wegen. Daarbij gaat het er om te bepalen of een weg een verkeers- of een verblijfsfunctie heeft:

  • Bij een verkeersfunctie heeft het gemotoriseerde verkeer prioriteit, zodat dat op een vlotte manier kan doorstromen. Dit zijn vaak de auto(snel)wegen die het Rijk of de provincie in beheer en onderhoud hebben.
  • Bij een weg met een verblijfsfunctie ligt de prioriteit op het bestemmingsverkeer en het langzame verkeer.

De keuze voor de wegfunctie is onder meer afhankelijk van de omgeving en het gebruik. De functie bepaalt hoe de weg eruit ziet en de gemeente heeft daarom voor het GVVP haar wegen gecategoriseerd en er functies aan toegekend.

Verkeerseducatie

Gemeente Westerveld investeert ook, samen met andere gemeenten en organisaties, in projecten op het gebied van permanente verkeerseducatie (PVE) en gedragsbeïnvloeding. Meer hierover vindt u op de website van Veilig Bereikbaar Drenthe.

Verkeersbesluiten

Voor het plaatsen van bepaalde verkeersborden moet het college van burgemeester & wethouders verkeersbesluiten nemen. Deze besluiten worden gepubliceerd in de digitale Staatscourant.