Privacyverklaring gemeentelijke taken jeugd

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Westerveld bij het mogelijk maken van het stelsel rondom jeugdhulp.

De gemeente Westerveld heeft de taak om het stelsel rondom jeugdhulp te verzorgen. Zo is de gemeente verantwoordelijk voor de toegang tot jeugdhulp en het inkopen en vergoeden daarvan, maar zij verleent de jeugdhulp niet zelf. Dat doen professionals met wie de gemeente contracten afsluit. Indien nodig biedt de gemeente wel zelf regie op veiligheid.

Bij de inrichting van jeugdhulp wordt onderscheid gemaakt tussen basisvoorzieningen en specialistische jeugdhulp. Basisvoorzieningen regelt de gemeente lokaal. Voor specialistische jeugdhulp werkt gemeente Westerveld samen met andere gemeenten. Dit heet regionale samenwerking. In deze regionale samenwerking kopen de gemeenten samen gespecialiseerde jeugdhulp in. De deelnemende gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatorische inrichting, processen en systemen die nodig zijn om hun taken en hun lokale en regionale rol in te vullen.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Voor de gemeentelijke taken rondom jeugdhulp verzamelt en gebruikt de gemeente persoonsgegevens van de jeugdige en/of zijn ouders.

Welke gegevens gebruiken wij?

De gemeente Westerveld gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van de betrokkenen. Zo gebruikt de gemeente bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum en gegevens over de geleverde jeugdhulp. De gemeente heeft geen inzage in de dossiers van de betrokken hulpverleners.

Wilt u precies weten welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken? 

Jeugdige

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail (NAWTE-gegevens);
 • Geboortedatum, data overlijden en verhuizing;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Opvoedsituatie;
 • Relevante medische gegevens (zoals gediagnosticeerde gegevens, anamnese);
 • Informatie over geleverde jeugdhulp, zoals zorgaanbieder, zorgcategorie, productcode van de geleverde jeugdhulp, zaaknummer, datum in / uit zorg;
 • Reden beëindiging zorg;
 • Verwijzer (zoals huisarts, school, gecertificeerde instelling);
 • Informatie over bezwaar.

Ouder(s)

 • NAWTE-gegevens;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Geboortedatum;
 • Data verhuizing, overlijden;
 • Opvoedsituatie;
 • Relevante medische gegevens (zoals gediagnosticeerde gegevens, anamnese).

Doel

De gemeente Westerveld gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het vaststellen of de gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp, omdat de ouder met gezag staat ingeschreven in de gemeente Westerveld (woonplaatsbeginsel);
 • het verlenen van beschikkingen voor de benodigde (specifieke) jeugdhulp;
 • de toeleiding naar, advisering over, bepaling van of het inzetten van een voorziening op het gebied van de jeugdhulp;
 • het vergoeden van kosten aan de aanbieder(s) voor de verleende jeugdhulp;
 • het bijhouden van de administratie voor het toekennen van de jeugdhulp en de financiële afhandeling daarvan; in dat verband wordt gecommuniceerd en gecorrespondeerd met de betrokken ouder of aanbieder van jeugdhulp.
 • het monitoren van de budgetuitputting en het sturen op kosten en contracten;
 • het genereren van sturings- en managementinformatie voor managementrapportages ter verbetering van onze diensten en beleid;
 • het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en/of statistiek.

Hierbij treft de gemeente Westerveld vanzelfsprekend de noodzakelijke privacy waarborgen. Zo zorgen wij bijvoorbeeld voor een adequate beveiliging en anonimiseren wij gegevens waar nodig.

Grondslag

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is.
De gemeente heeft op basis van de wet de taak om het stelsel rondom jeugdhulp te organiseren. Zo moeten wij zorgen dat adequate voorzieningen op het gebied van de jeugdhulp kunnen worden ingezet en dat dit ook bekostigd kan worden. Op basis van deze taak gebruiken wij persoonsgegevens.

Uit welke wet vloeit deze overheidstaak voort?

 • Artikel 2.3 Jeugdwet
 • Artikel 7.4.0 Jeugdwet
 • Artikel 8.1.1 Jeugdwet
 • Regeling Jeugdwet (03 september 2020)
 • Artikel 4.2.12 WMO

Wie ontvangen de persoonsgegevens?

Wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor weergegeven doeleinden óf wanneer dit voortvloeit uit de wet, dan delen wij persoonsgegevens. Wij delen in situaties van acute en/of structurele onveiligheid, persoonsgegevens met Veilig Thuis. Wij delen ook persoonsgegevens met de Raad voor de Kinderbescherming wanneer er geen mogelijkheid tot vrijwillige hulpverlening (meer) is. In dergelijke situaties worden de betrokken ouders en jeugdigen vanaf 12 jaar daarover geïnformeerd. Ook delen wij persoonsgegevens met verwerkers die namens ons handelen. Zo schakelen wij externe softwareleveranciers in die persoonsgegevens alleen kunnen zien als zij bijvoorbeeld een incident voor ons moeten oplossen en hier toestemming voor hebben gekregen.
Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden en volgen hierin de wettelijke termijnen die in verschillende wetten zoals de Jeugdwet of de Archiefwet staan. In elk geval bewaren wij persoonsgegevens betreffende jeugdhulp 15 jaar, tenzij een langere termijn nodig is conform de wettelijke uitzonderingsgronden. Ook kan de selectielijst van de Archiefwet van ons vragen om gegevens voor een bepaalde duur te bewaren.

Recht van betrokkenen

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u de volgende rechten:

 • recht op inzage: u mag de persoonsgegevens die gemeente Westerveld van u verwerkt bekijken.
 • recht op rectificatie: u mag de persoonsgegevens die gemeente Westerveld van u verwerkt laten aanpassen of aanvullen.
 • recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
 • recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: u mag vragen om een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
 • recht op beperking van gegevensverwerking: u mag gemeente Westerveld vragen zo min mogelijk uw persoonsgegevens te gebruiken.
 • recht op vergetelheid: u mag in een aantal gevallen uw gegevens laten verwijderen.
 • recht op dataportabiliteit: u mag in een aantal gevallen uw persoonsgegevens door een andere organisatie laten overnemen.

Wilt u gebruik maken van deze rechten? Dit kan door langs te komen bij het gemeentehuis en een aanvraag in te dienen. U krijgt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een vier weken, een reactie van ons. Wij moeten zeker weten dat de persoonsgegevens die u wilt inzien, aanpassen en/of laten verwijderen echt van u zijn. Neem daarom een legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee wanneer u de aanvraag doet bij het gemeentehuis en wanneer u de persoonsgegevens komt ophalen. Gegevens van andere personen mag u niet bekijken.

Privacyverklaring november 2020