Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreid De Vorrelvenen 10-10a in Dwingeloo

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij met toepassing van artikel 2.1, eerste lid onder e j° 2.14 Wabo een uitgebreide omgevingsvergunning willen verlenen voor de activiteit ‘Veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk’ in samenhang met een verklaring van geen bedenkingen overeenkomstig artikel 2.27 Wabo voor gevallen als bedoeld in paragraaf 6.2 van het Besluit omgevingsrecht.

De omgevingsvergunning zal worden verleend voor het wijzigen van het stalsysteem van het melkveebedrijf aan De Vorrelvenen 10-10a in Dwingeloo (zaaknummer 219748).

Ter inzage

Het ontwerp van de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien in het gemeentehuis in Diever.

Zienswijze

Vanaf 12 november 2020 tot en met 23 december 2020 kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 219748 vermelden. Voor het maken van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.