Dwingeloo, Lheebroek 34

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend uitgebreid
Locatie (postcode)
  • 7991PM 34
Publicatiedatum
18-11-2020
Einddatum
30-12-2020
Kaart behorende bij: Dwingeloo, Lheebroek 34 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende vergunning heeft verleend:

Beschrijving

Dwingeloo, Lheebroek 34, 7991 PM, vergroten woonperceel met bouw schuur op vergroot stuk perceel en uitrit en erfinrichting en tuininrichting Lheebroek 34 Dwingeloo, verzenddatum 12-11-2020, zaaknummer 267010

Procedure

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd. Tegen de vergunning kan beroep worden ingesteld door: • belanghebbenden die een zienswijze tegen de ontwerpvergunning hebben ingediend; • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpvergunning; • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij tijdens de termijn van terinzagelegging hier redelijkerwijze niet toe in staat zijn geweest; • degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen, die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank in Groningen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gestuurd naar: Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.