Gaswinning

In de gemeente Westerveld wordt gas gewonnen. Dit gas wordt gewonnen uit velden. Deze velden liggen in of deels in de gemeente Westerveld.

In Westerveld is een fysieke winlocatie van het bedrijf Vermilion Energy aanwezig: Noordenveldweg in Wapse.

Locaties

Via de website www.nlog.nl kunt u veel vinden over gaswinning in Nederland, maar ook meer specifieke gegevens vinden over deze locaties in en rondom Westerveld:

  • Vermilion: Wapse, winlocatie aan Noordenveldweg (gasveld DVR-01 en DVR-02).
  • Vermilion: Eesveen, winlocatie aan De Wulpen, Steenwijkerland (gasveld ESV-01 en ESV-02).
  • Vermilion: Vinkega, winlocatie aan Westvierderparten, Weststellingwerf (gasveld VKG-01 en VKG-02).
  • Vermilion: Nijensleek, waterinjectie Bosschasteeg
  • NAM: De Wijk-Wanneperveen, diverse locaties (WAV en WYK).

De (productie)velden zijn te zien via www.nlog.nl/kaart-velden. Verder is door Vermilion in 2017 een verzoek ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om een nieuwe boor/winlocatie op te richten aan Boergrup in Vledderveen met toepassing van de zogenaamde rijkscoördinatieregeling. Dit houdt in dat de minister het bevoegd gezag is en de gemeente en andere overheden (provincie en waterschap) een adviserende rol hebben. De procedure hiervoor is nog niet gestart.

Rol gemeente

Gaswinning is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De gemeente heeft een adviserende rol als het gaat om gaswinning. Daarnaast verleent de gemeente in sommige gevallen een omgevingsvergunning voor het oprichten van een proefboorlocatie en eventueel in een latere fase een winlocatie. Het plaatsen van een tijdelijke boortoren, het mogen doen van een proefboring en daarna eventuele winning vindt plaats door middel van vergunningen/instemming die worden afgegeven door de minister.

Om gas te mogen winnen of aanpassingen hier in aan te brengen moet het gaswinbedrijf een winningsplan opstellen. De gemeente heeft bij de winningsplannen een adviserende rol richting het ministerie. Dat geldt ook voor de provincie en het waterschap. Toezicht op mijnbouwactiviteiten wordt gedaan door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Het gas wordt gewonnen door Vermilion en voor een klein deel door NAM.

Landelijk loket Mijnbouwschade

Nabij mijnbouwactiviteiten ondervinden burgers en ondernemers soms fysieke schade aan gebouwen en grond door bodembeweging. Het is hierbij voor hen vaak lastig te bepalen wat de precieze oorzaak van deze schade is en bij wie hiervoor eventueel een schadeclaim ingediend kan worden.

Voor Groningen fungeert het Centrum Veilig Wonen (CVW) als het loket voor vragen van deze burgers en ondernemers. In Limburg heeft de provincie het Infopunt mijnbouw ingericht. Maar ook in de rest van Nederland bevinden burgers en ondernemers zich soms in de situatie waarin schade door mijnbouw wordt vermoed. Daarom is per 1 januari 2017 het Landelijk Loket Mijnbouwschade opgericht. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft uitvoering aan dit loket in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Als u vragen heeft over schade waarvan het mogelijk is dat die door mijnbouwactiviteiten veroorzaakt is, en waarvan niet direct duidelijk is wie aansprakelijk gesteld kan worden, is het mogelijk dit te melden bij  het landelijk loket mijnbouwschade. Dit kan door het contactformulier in te vullen op de website www.landelijkloketmijnbouwschade.nl.

Actueel

Instemmingsbesluiten Eesveen en Vinkega

Op 11 juli 2018 zijn twee instemmingsbesluiten gepubliceerd van Eesveen en Vinkega. Deze publicaties en de betreffende besluiten met bijbehorende stukken zijn te zien op www.nlog.nl. De besluiten liggen vanaf donderdag 12 juli tot en met 22 augustus 2018 ter inzage in de gemeentehuizen (Diever: Eesveen en Vinkega) (Steenwijker: Eesveen) en Weststellingwerf (Vinkega). Binnen deze periode kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag beroep worden ingesteld en verzocht worden om een voorlopige voorziening. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de kennisgevingen op www.nlog.nl

Werkzaamheden Nijensleek

Aan Bosschasteeg (nabij nr. 14) injecteert Vermilion sinds 2010 formatiewater in de diepe ondergrond. Vermilion heeft bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een milieumelding vanuit het Besluit algemene regels milieu mijnbouw ingediend voor onderhoudswerkwzaamheden aan deze put. De kennisgeving betreffende de melding is op 4 juli 2018 gepubliceerd in het blad “De Westervelder” en de Staatscourant. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting vanaf 22 augustus starten en ongeveer een week duren. De werkzaamheden houden in dat er een mobiele installatie wordt geplaatst, het terrein wordt verlicht en dat ook deels 's avonds en 's nachts wordt doorgewerkt. Vermilion gaat hierover communiceren richting omgeving. Tegen een milieumelding staat geen bezwaar en/of beroep open.

Meer informatie

Adviezen, zienswijzen, winningsplannen en procedures maar ook andere informatie kunt u vinden op www.nlog.nl. Voor andere informatie kunt u contact opnemen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat via www.rijksoverheid.nl/contact.