Gaswinning

Wapse, winlocatie Vermilon Noordenveldweg

In 2014 heeft het college een omgevingsvergunning verleend aan Vermilion voor het aanleggen van een gasboorlocatie aan Noordenveldweg in Wapse voor het doen van een proefboring. De gemeenteraad heeft in 2014 eveneens ingestemd met de aanleg  van de proefboorlocatie en met het mogelijke vervolg hierop: de omzetting van een proefboorlocatie naar een winlocatie. De proefboring was succesvol omdat er een winbare hoeveelheid gas is aangetroffen.

Het verdere vergunningtraject voor deze locatie is behandeld door het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Dit was op dat moment zo in de wet geregeld. In dit kader is ook een nieuw leidingtracé (ondergrondse leiding) aangelegd vanaf de locatie aan Noordenveldweg naar een al aanwezige winlocatie aan Westvierderparten (gemeente Weststellingwerf). Deze vergunning is door de gemeente in 2015 verleend. De omgevingsvergunning voor de definitieve winlocatie is in 2015 door het Ministerie verleend. Tegen die omgevingsvergunning is een juridische procedure gestart. De vergunning is wel in werking. Dit betekent dat de vergunde hoeveelheid gas gewonnen wordt.

Naast het vergunningtraject heeft Vermilion een winningsplan ingediend bij het EZ. Dit is wettelijk verplicht. In het winningsplan wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze het gas gewonnen wordt. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben sinds de wijziging van de Mijnbouwwet op 1 januari 2017 een adviserende rol bij de besluitvorming rondom winningsplannen.

EZ heeft ten aanzien van Wapse twee besluiten genomen, namelijk instemming met het winningsplan en een vergunning voor ophoging van de capaciteit. Omdat de gemeente Westerveld vindt dat de randvoorwaarden waarbinnen de gaswinning plaatsvindt onvoldoende concreet zijn, is beroep ingesteld tegen deze besluiten. Deze procedure loopt nog. De gemeente vindt dat er een nulmeting moet komen aan gebouwen/bouwwerken, meetsysteem verbeterd moet worden en dat er een helder en onafhankelijk schadeprotocol moet komen.

In het kader van de winlocatie in Wapse heeft het ministerie van Economische Zaken in december 2016 in Wapse een inloopmarkt gehouden over de bovengenoemde gaswinning. Hierbij is door het Ministerie, TNO en Vermilion veel nuttige en overzichtelijke informatie laten zien in de vorm van posters. Op deze manier krijgt u hopelijk een overzichtelijker beeld van gaswinning in Nederland (en Wapse).

Bekijk de posters

Actueel Wapse

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat begin 2018 gestart is met werkzaamheden (een zogenaamde workover) op de winlocatie aan Noordenveldweg. De locatie is 24 uur per dag verlicht. Dit is nodig om deze werkzaamheden continue (en snel) te kunnen verrichten. Deze workover was eerst vorig jaar september gepland maar door omstandigheden is deze uitgesteld naar januari 2018. Voor deze werkzaamheden heeft Vermilion op 7 december 2017 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een melding op grond van het Besluit algemene regels milieu mijnbouw van Vermilion Energy Netherlands B.V. te Harlingen ingediend.

De werkzaamheden betreffen het vervangen van de binnenste verbuizing in de bestaande productieput, met behulp van een mobiele installatie. Een gedeelte van de werkzaamheden kan niet onderbroken worden en zal daarom ook ’s avonds en in de nacht plaatsvinden. Transporten zullen zoveel mogelijk geconcentreerd plaatsvindentijdens de daglichtperiode (7:00-19:00). Naar verwachting zullen de werkzaamheden rond 5 februari 2018 worden afgerond. Dit is inclusief aan- en afvoer van materialen.  De melding is gepubliceerd in Da's Mooi en Vermilion heeft de directe omgeving geïnformeerd. Voor meer informatie over deze melding kunt u terecht bij mw. L. Kriesels, telefoonnummer  070-3798355  van het Ministerie van EZ en K.

Overige gaswinning

In en rondom Westerveld liggen naast het veld Wapse/Diever andere gasvelden of delen daarvan waaronder de velden Eesveen, Vinkega en De Wijk-Wanneperveen. De fysieke winlocaties (winstations) liggen buiten de gemeente Westerveld. Omdat alle winningsplan geactualiseerd moesten worden al dan niet als gevolg van een verandering of een nieuw veld aanborgen, zijn voor deze winningen nieuwe winningsplan in procedure gebracht. Gemeenten hebben ten aanzien van deze drie winningsplannen met provincies en waterschappen gezamenlijk geadviseerd waarbij door de gemeente het belang van haar inwoners waar mogelijk ingebracht wordt. 

Actueel

De ontwerp instemmingsbesluiten op de winningsplan van Eesveen en Vinkega hebben ter inzage gelegen. Alle relevante stukken maar ook andere nuttige informatie over gaswinning zijn te zien op de website www.nlog.nl.

EZ heeft in eind 2017 twee maal een informatie bijeenkomst gehouden over de ontwerpbesluiten Vinkega en Eesveen en gaswinning in zijn algemeenheid. Voor deze bijeenkomsten zijn informatiepanelen gebruikt. Deze zijn hieronder te bekijken.

Bekijk de posters

Vervolg

Alle zienswijzen worden betrokken bij het definitieve instemmingsbesluit. In een nota van antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen in het definitieve instemmingsbesluit zijn verwerkt. Het definitieve besluit wordt naar verwachting begin 2018 ter inzage gelegd. Hiertegen staat dan beroep open.

Landelijk loket Mijnbouwschade

Nabij mijnbouwactiviteiten ondervinden burgers en ondernemers soms fysieke schade aan gebouwen en grond door bodembeweging. Het is hierbij voor hen vaak lastig te bepalen wat de precieze oorzaak van deze schade is en bij wie hiervoor eventueel een schadeclaim ingediend kan worden. Voor Groningen fungeert het Centrum Veilig Wonen (CVW) als het loket voor vragen van deze burgers en ondernemers. In Limburg heeft de provincie het Infopunt mijnbouw ingericht. Maar ook in de rest van Nederland bevinden burgers en ondernemers zich soms in de situatie waarin schade door mijnbouw wordt vermoed. Daarom is per 1 januari 2017 het Landelijk Loket Mijnbouwschade opgericht. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft uitvoering aan dit loket in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Als u vragen heeft over schade waarvan het mogelijk is dat die door mijnbouwactiviteiten veroorzaakt is, en waarvan niet direct duidelijk is wie aansprakelijk gesteld kan worden, is het mogelijk dit te melden bij  het landelijk loket mijnbouwschade. Dit kan door het contactformulier in te vullen op de website www.landelijkloketmijnbouwschade.nl.