Gaswinning

In de gemeente Westerveld wordt gas gewonnen. Dit gas wordt gewonnen uit velden. Deze velden liggen in of deels in de gemeente Westerveld.

In Westerveld is een fysieke winlocatie van het bedrijf Vermilion Energy https://www.vermilionenergy.nl/ aanwezig: Noordenveldweg in Wapse. Verder is een aantal locaties rondom Westerveld waarbij het gasveld deels binnen de gemeentegrens Westerveld aanwezig is.

Locaties

Op de website www.nlog.nl vindt u veel informatie over gaswinning in Nederland, maar ook meer specifieke gegevens vinden over deze locaties in en rondom Westerveld:

  • Vermilion: Wapse, winlocatie aan Noordenveldweg (gasveld DVR-01 en DVR-02).
  • Vermilion: Eesveen, winlocatie aan De Wulpen, Steenwijkerland (gasveld ESV-01 en ESV-02).
  • Vermilion: Vinkega, winlocatie aan Westvierderparten, Weststellingwerf (gasveld VKG-01 en VKG-02).
  • Vermilion: Nijensleek, waterinjectie Bosschasteeg
  • NAM: De Wijk-Wanneperveen, diverse locaties (WAV en WYK).

De (productie)velden zijn te zien via www.nlog.nl/kaart-velden. Verder is door Vermilion in 2017 een verzoek ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om een nieuwe boor/winlocatie op te richten aan Boergrup in Vledderveen met toepassing van de zogenaamde rijkscoördinatieregeling. Dit houdt in dat de minister het bevoegd gezag is en de gemeente en andere overheden (provincie en waterschap) een adviserende rol hebben. De procedure hiervoor is nog niet gestart.

Rol gemeente

Gaswinning is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De gemeente heeft een adviserende rol als het gaat om gaswinning. Daarnaast verleent de gemeente in sommige gevallen een omgevingsvergunning voor het oprichten van een proefboorlocatie en eventueel in een latere fase een winlocatie. Het plaatsen van een tijdelijke boortoren, het mogen doen van een proefboring en daarna eventuele winning, vindt plaats door middel van vergunningen/instemming die worden afgegeven door de minister.

Om gas te mogen winnen of aanpassingen hier in aan te brengen moet het gaswinbedrijf een winningsplan opstellen. De gemeente heeft bij de winningsplannen een adviserende rol richting het ministerie. Dat geldt ook voor de provincie en het waterschap. Toezicht op mijnbouwactiviteiten wordt gedaan door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Het gas wordt in en rondom Westerveld gewonnen door Vermilion en voor een klein deel door NAM.

Landelijk loket Mijnbouwschade

Nabij mijnbouwactiviteiten ondervinden burgers en ondernemers soms fysieke schade aan gebouwen en grond door bodembeweging. Het is hierbij voor hen vaak lastig te bepalen wat de precieze oorzaak van deze schade is en bij wie hiervoor eventueel een schadeclaim ingediend kan worden. Schade wordt momenteel nog afgehandeld door het gaswinbedrijf zelf. Er geldt voor Groningen een specifiek schadeprotocol. Er wordt aangedrongen op een landelijk onafhankelijk schadeprotocol waarbij het gaswinbedrijf uit dit schadeafhandelingsproces wordt gehaald. Momenteel is er echter nog geen schadeprotocol voor overige velden. De verwachting is dat eind 2018 hierover meer duidelijkheid komt vanuit het Rijk.

Vanaf 1 januari 2017 is er het Landelijk Loket Mijnbouwschade. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft uitvoering aan dit loket in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Als u vragen heeft over schade waarvan het mogelijk is dat die door mijnbouwactiviteiten veroorzaakt is, en waarvan niet direct duidelijk is wie aansprakelijk gesteld kan worden, is het mogelijk dit te melden bij  het landelijk loket mijnbouwschade. Dit kan door het contactformulier in te vullen op de website www.landelijkloketmijnbouwschade.nl. Er wordt door het Ministerie van EZK gewerkt aan een schadeprotocol kleine velden maar deze is nog niet in werking. Mocht er een ander schadeprotocol gaan gelden dan zal dat zo snel mogelijk op de gemeentelijke site gemeld worden.

Actueel

Instemmingsbesluiten Eesveen en Vinkega

Op 11 juli 2018 zijn twee instemmingsbesluiten gepubliceerd van Eesveen en Vinkega. Deze publicaties en de betreffende besluiten met bijbehorende stukken zijn te zien op www.nlog.nl. Het college van Westerveld heeft samen met de gemeente Steenwijkerland beroep ingediend tegen het instemmingsbesluit Eesveen. Er is ook beroep ingesteld tegen het instemmingsbesluit Vinkega. De strekking van de beroepen is gericht op het niet voor handen hebben van concrete voorwaarden zoals een bouwkundige opname. Vermilion heeft bij het instemmingsbesluit voor zowel Eesveen als Vinkega door het Ministerie van EZK de voorwaarde opgelegd gekregen dat zij een bouwkundige opname moet uitvoeren. Deze opname richt zich op een representatieve selectie van voor bodembeweging gevoelige bouwwerken die liggen in het invloedgebied van gaswinning. Het college is van mening dat de opname vooralsnog te vaag omschreven staat. Verder is er nog steeds geen onafhankelijk schadeprotocol voor gaswinning uit kleine velden. Het college heeft opnieuw aangedrongen op snelle invoering van een dergelijk schadeprotocol. Wel is het KNMI meetnetwerk uitgebreid door een nieuw meetstation te plaatsen nabij Kallenkote. Het aanbrengen van nieuwe KNMI meetstations is ook een voorwaarde voor Vermilion. In 2018 en 2019 wordt in de regio een aantal nieuwe meetstations gerealiseerd welke aangesloten worden op het KNMI meetnetwerk.

Naast het beroep ten aanzien van Eesveen hebben beide colleges verzocht om de gaswinning van de tweede put in Eesveen (ESV-02) niet te laten starten. De Raad van State heeft dit verzoek afgewezen. Meer hierover kunt u lezen in de uitspraak: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=96540&summary_only=&q=eesveen.

Instemmingsbesluit Wapse

Het college heeft beroep ingesteld tegen het instemmingsbesluit van het winningsplan (2014) voor Wapse en de omgevingsvergunning voor het ophogen van de capaciteit. Dit beroep loopt nog bij de rechtbank Den Haag. In februari 2019 is een zitting gepland. Er is nog geen uitspraak.

Nieuw winningsplan Wapse (2019)

Vermilion heeft bij het Ministerie van EZK een nieuw winningsplan (2018-2019) ingediend voor Wapse. Na een aantal jaren hier gas te hebben gewonnen, is gebleken dat het te produceren volume groter is dan eerst werd aangenomen. Daarom wordt een volledig geactualiseerd winningplan ingediend welke hier op ingaat en de effecten er van. De Mijnbouwwet schrijft bij winningsplannen voor dat voordat de Minister een ontwerpbesluit neemt, eerst andere overheden (provincie, gemeente en waterschap) kunnen adviseren. Na deze adviesronde stelt de Minister een ontwerpbesluit op. Deze doorloopt een openbare procedure waarbij bijvoorbeeld de omgeving kan reageren. Momenteel is het proces nog in een voorbereidende/adviserende fase.

Werkzaamheden Nijensleek (februari 2019)

Vermilion start vanaf 6 februari 2019 met onderhoudswerkzaamheden aan de waterinjectielocatie aan Bosschasteeg (nabij nr. 14). De werkzaamheden houden in dat er een mobiele installatie wordt geplaatst, het terrein wordt verlicht en dat ook deels 's avonds en 's nachts wordt doorgewerkt. De omgeving is door Vermilion op de hoogte gesteld. Dit betekent dat vanaf 6 februari a.s. wordt gestart met aanvoer van materiaal. Vermilion heeft bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een milieumelding vanuit het Besluit algemene regels milieu mijnbouw ingediend voor onderhoudswerkwzaamheden aan deze put. De kennisgeving betreffende de melding is onlangs gepubliceerd. Tegen een milieumelding staat geen bezwaar en/of beroep open. Aan Bosschasteeg injecteert Vermilion sinds 2010 productiewater in de diepe ondergrond. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is toezichthouder op mijnbouwactiviteiten,  zo ook onderhoudswerkzaamheden.

Meer informatie

Adviezen, zienswijzen, winningsplannen en procedures maar ook andere informatie kunt u vinden op www.nlog.nl. Voor andere informatie kunt u contact opnemen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat via www.rijksoverheid.nl/contact. Voor informatie over mogelijke trillingen en bevingen kunt u terecht op de site van het KNMI. https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/aardbevingen