Commissievergadering 9 april

De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op dinsdag 9 april 2019, om 20:00 uur in de raadzaal.

De agenda van deze vergadering is:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda en vergaderorde
 3. Vragenhalfuur voor inwoners
 4. Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering 12 maart 2019 + toezeggingenlijst
 5. Rondvraag
 6. Informatievoorziening college over de werkzaamheden van ’s Heeren Loo
 7. Voorstel samenlevingsakkoorden
 8. Agendavoorstel Progressief Westerveld over onafhankelijke cliëntondersteuning
 9. Voorstel gewijzigde begroting 2019 Reestmond
 10. Ingekomen stukken en mededelingen
 11. Informatie van het college van burgemeester en wethouders
 12. Informatie over verbonden partijen
 13. Sluiting

Toelichtingen

Bij het agendapunt ‘Informatie van het college…’ gaat het om besluiten van het college die ter kennisgeving aan de commissieleden zijn gestuurd. De leden van de commissie kunnen tijdens de vergadering verhelderende vragen stellen over deze informatiestukken. Discussie over deze informatiestukken is niet mogelijk.

Over de punten op de agenda die schuin gedrukt staan, kan een ieder – maximaal vijf minuten – inspreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raadsleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffier, tel. 14 0521

Tijdens het vragenhalfuur kunnen inwoners van Westerveld, de gemeenteraad – maximaal vijf minuten – toespreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Als u gebruik wilt maken van het vragenhalfuur dient u zich vooraf aan te melden en aan te geven waarover u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 16.30 uur op de dag voorafgaand aan de dag van de vergadering, tel 14 0521. Aan het gebruik van het vragenhalfuur zijn spelregels verbonden waarover de griffie u kan informeren.

De vergadering is te volgen op de publieke tribune en webcast.

De vergaderstukken kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online.

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger