Raadsvergadering 23 april

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 23 april 2019 om 20.00 uur in de raadzaal.

De agenda van deze vergadering is:

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
 3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen d.d. 26 maart 2019 + toezeggingenlijst
 4. Ingekomen stukken
 5. Rondvraag
 6. Voorstel aansluiting bij shared service centrum ONS
 7. Voorstel samenlevingsakkoorden
 8. Voorstel gewijzigde begroting 2019 Reestmond
 9. Vaststelling van de reglementen van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies
 10. Voorstel ontheffing ingezetenschap wethouder
 11. Voorstel opname Brink 44 op de vrijwillige gemeentelijke monumentenlijst
 12. Sluiting

Toelichtingen

De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via webcast

De vergaderstukken kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs online.

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger