Politieke avond Westerveld 21 april 2020

De raad vergadert op dinsdag 21 april om 20.00 uur. Het betreft een digitale raadsvergadering.

De agenda van deze vergadering is als volgt:

 1. Raadsvergadering (besluitvorming)
  • Voorstel tot aanwijzingsbesluit plaatsvervangend griffier
  • Voorstel Zienswijzen op kaderbrief Reestmond
  • Voorstel Financiële verordening
  • Voorstel Global Goals
  • Voorstel herbenoeming lid Rekenkamercommissie
  • Voorstel Bekrachtiging geheimhouding
 2. Afscheid raadsgriffier, de heer R.J. van de Veen
 3. Rondvraag en inspreken
 4. Debatronde over initiatiefvoorstel PvdA en VVD dialooggesprekken gewasbescherming
 5. Informatievoorziening over het voorstel Scenario's grondstoffenplan 2021-2025
 6. Informatievoorziening over bestemmingsplan Havelte
 7. Informatievoorziening over Raadsvoorstel - aanpassing APV - opnemen artikel 2:79 – woonoverlast

De avond volgen

In verband met de coronacrisis is de Politieke avond Westerveld alleen online te volgen via webcast

Inspreken

Het is mogelijk om voorafgaand aan een debatblok maximaal vijf minuten in te spreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raads- en commissieleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffier, tel. 14 0521. Ook voor meer informatie over de spelregels rond inspraak, kunt u contact opnemen met de griffier.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger