Regionale energiestrategie

Als Drentse samenleving willen we een duurzame bijdrage leveren aan het goed wonen, werken en recreëren in de regio. In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 regio Drenthe staat beschreven dat het streven is om in 2030 een kwart van het energiegebruik in Drenthe op te wekken door grootschalige zonne- en windenergie. Dat is 3,45 Terawattuur (TWh).

Situatie gemeente Westerveld

Voor gemeente Westerveld geldt dat het college eerst met de samenleving in gesprek wil, voordat er concrete plannen ontstaan. Aangezien dit door de coronapandemie tot op heden nog niet is gelukt, heeft de gemeente de keuze gemaakt om voor de RES 1.0 alleen een ambitie aan te leveren met betrekking tot het opwekken van zonne- en windenergie. De ambitie is als volgt:

  • 28.000 MWh techniekneutraal op land opwekken. Dit staat gelijk aan twee grote windmolens óf 31 hectare zon op land. Een combinatie van beide is ook mogelijk.
  • 47.000 MWh op de daken, met zonnepanelen. Dit staat gelijk aan ongeveer zestig procent van de potentiële Westerveldse daken.

Behoud van landschap

Het college vindt het behoud van het mooie Westerveldse landschap erg belangrijk. Daarom gaan ze zorgvuldig om met de ontwikkelingen van grootschalige hernieuwbare energieprojecten. Wethouder Doeven: “Aanvullend op de startbijeenkomsten met de samenleving van januari 2020 heeft het college zich laten adviseren door verschillende partners. In samenwerking met Het Oversticht, Natuur- en Milieufederatie Drenthe, terrein beherende organisaties, waterschap, recreatieschap Drenthe, provincie Drenthe en LTO is in kaart gebracht waar de landschappelijke impact van energieprojecten het minst hoog is.” Wethouder Smidt vult aan: “Wanneer de coronamaatregelen het weer toelaten, gaan we graag met u in gesprek om samen vanuit een integrale blik te kunnen bouwen aan ‘nieuwe’ landschappen met kwaliteiten voor langere termijn.”
 
De energieregio Drenthe is één van de dertig energieregio’s in Nederland. Elke regio ontwikkelt een RES. Hierin staat de bijdrage beschreven aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord om in 2030 in Nederland 35 TWh elektriciteit op te wekken door windenergie en grootschalige zonne-energie.

Kijk voor meer informatie over de Regionale energiestrategie en RES 1.0 op www.energievoordrenthe.nl en bezoek ook het online festivalterrein.