Actualisatie Woonvisie gemeente Westerveld: voor elke doelgroep een aantal woningen

De gemeente Westerveld gaat de Woonvisie met het uitvoeringsprogramma actualiseren. Aanleiding zijn recente ontwikkelingen op de woningmarkt, waaronder de stikstofproblematiek, stijgende prijzen van koopwoningen, stagnatie in de doorstroming, stijging van bouwkosten bij nieuwbouw en de landelijke versnellingsopgave. Op basis van het regionale woningmarktonderzoek dat in 2021 is uitgevoerd, gaat Westerveld aangeven voor welke doelgroepen er gebouwd gaat worden en welke aantallen woningen nodig zijn tot 2030.

De huidige Woonvisie stelde de gemeenteraad vast op 17 december 2019 voor de periode tot 2025. Deze Woonvisie schetst een wensbeeld van het wonen in Westerveld aan de hand van uitgewerkte speerpunten. Daarnaast is een uitvoeringsprogramma vastgesteld.

Bijsturing

Op basis van de huidige Woonvisie kan Westerveld echter geen goede keuzes maken waarom, waar en voor wie moet worden gebouwd. Actuele cijfers en locaties ontbreken namelijk in de huidige Woonvisie. Bovendien ontbreekt een goed gemotiveerde onderbouwing van nieuwe bouwlocaties. Om mee te kunnen bewegen in de markt is bijsturing van de Woonvisie en het uitvoeringsprogramma noodzakelijk.

Plancapaciteit

Naast het bepalen van de doelgroepen en het aantal woningen tot 2030, dient de actuele plancapaciteit te worden herijkt. Via een meerjarig woningbouwprogramma kan Westerveld beter sturen op locaties waar op korte en middellange termijn gaat worden gebouwd.

Toetsing

Verder zal het huidige toetsingskader woningbouw uit de Woonvisie moeten worden bijgesteld. Dit toetsingskader gaat nu met name in op inbreidingslocaties en transformatie van bestaande gebouwen. Voor een versnelling van de woningbouw - bijvoorbeeld om meer ruimte te geven aan initiatieven in het buitengebied, zoals woningsplitsingen en bijzondere woonvormen - is bijstelling van dit kader noodzakelijk.