Commissievergadering 4 september 2018

De agenda van deze vergadering is:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda en vergaderorde
 3. Vragen halfuur voor inwoners
 4. Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering 5 juni 2018 + toezeggingenlijst
 5. Rondvraag
 6. Voorstel aanpak project vitale vakantieparken Drenthe 2018-2024
 7. Voorstel cofinanciering Experience Huis van Weldadigheid
 8. Voorstel bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer
 9. Voorstel resultaten evaluatie verkeersmaatregelen De Twingel Dwingeloo
 10. Voorstel vaststellen bestemmingsplan 'Wapse - Rollestraat 37, 2018'
 11. Voorstel vaststellen bestemmingsplan 'Havelte - Eursingerlaan 5a, 2018'
 12. Voorstel vaststellen bestemmingsplan 'Wapserveen - Noorder Poort, 2018'
 13. Voorstel vaststellen bestemmingsplan 'Kalterbroeken 2017'
 14. Memo college inzake planologische regeling 'kamperen bij de boer'
 15. Voorstel verordening op de auditcommissie
 16. Ingekomen stukken en mededelingen
 17. Informatie van het college van burgemeester en wethouders
 18. Informatie over verbonden partijen
 19. Sluiting

Toelichtingen:

Bij het agendapunt ‘Informatie van het college…’ gaat het om besluiten van het college die ter kennisgeving aan de commissieleden zijn gestuurd. De leden van de commissie kunnen tijdens de vergadering verhelderende vragen stellen over deze informatiestukken. Discussie over deze informatiestukken is niet mogelijk.
Over de punten op de agenda die schuin gedrukt staan, kan een ieder – maximaal vijf minuten – inspreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raadsleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffier, tel. 14 0521

Tijdens het vragenhalfuur voor burgers kunnen inwoners van Westerveld, de gemeenteraad – maximaal vijf minuten – toespreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Als u gebruik wilt maken van het vragenhalfuur dient u zich vooraf aan te melden en aan te geven waarover u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 16.30 uur op de dag voorafgaand aan de dag van de vergadering, tel 14 0521. Aan het gebruik van het vragenhalfuur zijn spelregels verbonden waarover de griffie u kan informeren.

De vergadering is te volgen op de publieke tribune en webcast

De vergaderstukken kunt u downloaden op de vergaderkalender van iBabs Online.

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger