Politieke avond Westerveld 8 september 2020

De raad vergadert op dinsdag 8 september om 20.00 uur in de raadzaal.

De agenda van de vergadering is als volgt:

  1. Initiatiefvoorstel Progressief Westerveld - Beleid Antennes en Zendmasten
  2. Voorstel Verordening Adviesraad Sociaal Domein
  3. Voorstel vaststellen fractieverantwoording 2019 en vaststellen fractiebudgetten 2020
  4. Voorstel geheimhouding rapport 'Toelichting Grondexploitatie Bedrijventerrein Moersberger Erven'
  5. Voorstel geheimhouding rapport 'Toelichting Grondexploitatie Woningbouwlocatie Vledder-Noord fase 1B'
  6. Voorstel Intrekken 'Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015'
  7. Voorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe

De avond volgen

In verband met de coronacrisis is de Politieke avond Westerveld alleen online te volgen via webcast

Inspreken

Het is mogelijk om voorafgaand aan een debatblok maximaal vijf minuten in te spreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raads- en commissieleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffier, tel. 14 0521. Ook voor meer informatie over de spelregels rond inspraak, kunt u contact opnemen met de griffier.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger