Politieke avond Westerveld 22 december 2020

De raad vergadert op dinsdag 22 december om 20.00 uur in de raadzaal.

De agenda van de vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststellen besluitenlijsten
 4. Ingekomen stukken
 5. Beantwoording artikel 36 vragen
 6. Voorstel aanwijzingsbesluit
 7. Voorstel Aanschaf aandelen C van ROVA
 8. Voorstel Toetredingsverzoek gemeente Zwartewaterland tot de Gemeenschappelijke Regeling ONS
 9. Voorstel Deelname VRD aan WVSV
 10. Voorstel Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP)
 11. Voorstel COVID-19 kosten overzicht en begrotingswijziging
 12. Voorstel Budgetoverheveling 2020
 13. Voorstel Treasurystatuut gemeente Westerveld 2020
 14. Voorstel Nota reserves en voorzieningen 2020
 15. Voorstel Af te sluiten kredieten en instemming kredietoverschrijdingen
 16. Voorstel Vaststellen verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021
 17. Voorstel Vaststellen verordening op de heffing en invordering Forensenbelasting 2021
 18. Voorstel Vaststellen verordening op de heffing en invordering Toeristenbelasting 2021
 19. Voorstel Vaststellen verordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgelden 2021
 20. Voorstel Vaststellen verordening op de heffing en invordering van Leges 2021
 21. Voorstel Vaststellen verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2021
 22. Voorstel Toepassen gemeentelijke coördinatieregeling verplaatsing Aldi Dwingeloo
 23. Voorstel opheffen geheimhoudingsplicht plaatsingsplan antennemasten
 24. Voorstel Nota Duurzaamheidsbeleid 2021-2030
 25. Voorstel Vaststellen komgrenzen Wegenverkeerswet gemeente Westerveld
 26. Voorstel Vaststellen verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2021
 27. Voorstel Vaststellen verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2021
 28. Voorstel Oud papier inzameling in 2021
 29. Voorstel Beleidsuitgangspunten kleinschalige hernieuwbare energie
 30. Sluiting

De avond volgen

In verband met de coronacrisis is de Politieke avond Westerveld alleen online te volgen via webcast

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger