Politieke avond Westerveld 21 december 2021

Op dinsdag 21 december 2021 om 20:30 uur vindt er een besluitvormende Politieke avond Westerveld plaats. De vergadering vindt fysiek in de raadzaal plaats met inachtneming van de coronamaatregelen.

De agenda* van de vergadering is als volgt:
1.     Opening
2.     Vaststelling agenda
3.     Vaststellen besluitenlijsten
         Hamerstukken
4.      Raadsvoorstel vaststelling geactualiseerde bodemkwaliteitskaart
5.      Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Leggeloo 33
6.      Raadsvoorstel budgetoverhevelingen 2021
7.      Raadsvoorstel Af te sluiten kredieten 2021
8.      Raadsvoorstel vaststellen verordening heffing het invordering Toeristenbelasting 2022
9.      Raadsvoorstel vaststellen verordening heffing en invordering Forensenbelasting 2022
10.    Raadsvoorstel vaststellen verordening heffing en invordering Lijkbezorgingsrechten 2022
11.    Raadsvoorstel vaststellen verordening heffing en invordering Afvalstoffenheffing 2022
12.    Raadsvoorstel vaststellen verordening heffing en invordering Riool- en waterzorgheffing 2022
13.    Raadsvoorstel vaststellen verordening heffing en invordering Onroerende zaakbelastingen 2022
14.    Raadsvoorstel vaststellen verordening Leges 2022

15.    Raadsvoorstel Nota grondbeleid 2021-2025
16.    Raadsvoorstel Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan
17.    Raadsvoorstel Beleidsregels en bestemmingsplan kleinschalige hernieuwbare energie
18.    Sluiting
19.    Vragenuur

*Deze agenda kan nog wijzigen. De meest actuele versie vindt u op de website: westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl

De avond volgen

In verband met de huidige coronasituatie is het helaas niet mogelijk om de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Wel kunt u de avond volgen via de livestream op de website.

Inspreken tijdens besluitvormende Politieke avonden Westerveld

Inspreken over een onderwerp tijdens een besluitvormende Politieke avond Westerveld is mogelijk, wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoorde, tijdens een voorbereidende Politieke avond Westerveld. Dit geldt ook voor niet-geagendeerde onderwerpen tijdens een voorbereidende Politieke avond Westerveld. Inspreken kan bij agendapunten die cursief zijn weergegeven.

Aanmelden bij griffie en regels rondom (digitaal) inspreken

Voor insprekers geldt een maximumspreektijd van vijf minuten. Sprekers richten zich tot de voorzitter, waarna raads- en burgerleden de mogelijkheid krijgen om vragen ter verduidelijking aan de inspreker te stellen. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, meld dit dan vóór 16.00 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering aan de griffie via griffie@gemeentewesterveld.nl of via telefoonnummer 14 0521. Na aanmelding neemt de griffie contact met u op over o.a. het tijdstip van inspreken en de spelregels rond (digitale) inspraak.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl.
Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger