Commissievergadering 13 februari 2017

De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op dinsdag 13 februari 2018, om 20.00 uur in de raadzaal. Bij agendapunt 10 over cultuur in Westerveld kunt u uw ideeën over de toekomst van cultuur in Westerveld meegeven aan de commissieleden.

De agenda van deze vergadering is:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda en vergaderorde
 3. Vragenhalfuur voor inwoners
 4. Verslag van de vergadering van d.d. 7 december 2017 + toezeggingenlijst
 5. Rondvraag
 6. Voorstel voorbereidingsbudget onderzoek nieuw dorpshuis Havelte
 7. Ingekomen stukken en mededelingen
 8. Informatie van het college van burgemeester en wethouders
 9. Informatie over verbonden partijen
 10. Voorstel Cultuur in de Gemeente Westerveld
 11. Sluiting

Toelichtingen

Zie voor meer informatie over agendapunt 10 (Voorstel Cultuur in de Gemeente Westerveld) in het artikel hieronder.

Bij het agendapunt ‘Informatie van het college…’ gaat het om besluiten van het college die ter kennisgeving aan de commissieleden zijn gestuurd. De leden van de commissie kunnen tijdens de vergadering verhelderende vragen stellen over deze informatiestukken. Discussie over deze informatiestukken is niet mogelijk.

Over de punten op de agenda die schuin gedrukt staan, kan een ieder – maximaal vijf minuten – inspreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raadsleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffier, tel. 14 0521

Tijdens het vragenhalfuur voor burgers kunnen inwoners van Westerveld, de gemeenteraad – maximaal vijf minuten – toespreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Als u gebruik wilt maken van het vragenhalfuur dient u zich vooraf aan te melden en aan te geven waarover u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 16.30 uur op de dag voorafgaand aan de dag van de vergadering, tel 14 0521. Aan het gebruik van het vragenhalfuur zijn spelregels verbonden waarover de griffie u kan informeren.

De vergadering is te volgen op de publieke tribune en webcast

De vergaderstukken kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu(menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger

Praat mee over cultuur in Westerveld

Op 13 februari 2018 bespreekt de raadscommissie Sociaal Domein van de gemeente Westerveld het nieuwe cultuurbeleid voor onze gemeente. De commissie brengt graag, samen met u, een advies uit naar de raad over het cultuurbeleid. Dit beleid is samen met organisaties, verenigingen, stichtingen, inwoners en raadsleden tot stand gekomen. Het vast te stellen beleid is geen geschreven document. Het college presenteert het cultuurbeleid op geheel originele en unieke manier. Laat u verrassen!

U bent van harte uitgenodigd op 13 februari 2018 om 20.00 uur in het gemeentehuis.

 • Opening
 • Andere punten op de agenda (zie de agenda hierboven)
 • Presentatie nieuw cultuurbeleid (15 min)
 • Lange schorsing (45 min). Tijdens de schorsing worden alle aanwezigen uitgenodigd om in groepen zijn/haar ideeën te uiten over de toekomst van cultuur in Westerveld
 • Terugkoppeling schorsing (10 min)
 • Reactie wethouder Van Schelven (5 min)
 • Sluiting vergadering

We sluiten de avond af met een netwerkborrel.

Met vriendelijke groet,

Jan Puper
Voorzitter Commissie Sociaal Domein