Gemeente Westerveld zet zich via FSC certificering in voor biodiversiteit bosgebieden

Sinds 2012 is de gemeente Westerveld FSC gecertificeerd. Binnen deze certificering wordt het bosbeheer op duurzame en verantwoorde manier uitgevoerd. Goed bosbeheer volgens de FSC bestaat uit de juiste balans tussen natuur (biodiversiteit), sociale aspecten en economische belangen.

De gemeente Westerveld heeft 84,31 ha bos in beheer. Tijdens de herziening van het beheerplan 2012-2020 zijn naast Overcinge, Waterbollepark, Vledderlanden en het bosbezit bij Diever ook de overige bospercelen in eigendom van de gemeente, zoals de verspreid liggende landschapsbosjes binnen de certificering gebracht. De beheermaatregelen die worden uitgevoerd, zoals het verbeteren van structuur en de afwisseling, zijn gunstig voor de biodiversiteit in het bos.

“Prachtig dat alle bossen in onderhoud van de gemeente Westerveld nu FSC gecertificeerd zijn. Ook hierin geeft de gemeente Westerveld het goede voorbeeld: goed bosbeheer draagt bij aan een duurzame instandhouding van onze natuur.” Aldus wethouder Doeven.

De vastgelegde doelstelling/missie in het bosbeheerplan luidt als volgt:
“Van de verschillende functies van bos, wordt de meeste waarde toegekend aan beleving en natuur. De gemeente voelt het als een verplichting om zich in te spannen het bos als een waardevol biotoop in stand te houden en waar mogelijk te ontwikkelen en om bezoekers van het bos volop de ruimte te bieden hiervan te genieten.”

Bij de herziening van het beheerplan is het voorgaande beheer geëvalueerd. De uitkomst is dat de bossen grotendeels aan de functiebeschrijvingen en doelstellingen voldoen. Er wordt gestreefd naar meer gemengde en structuurrijke opstanden met een hoog aandeel inheemse boomsoorten. Het streefbeeld geeft ten opzichte van de huidige situatie een gewenste stijging aan van gemengd bos, structuurrijk bos en dood hout. Door gericht beheer uit te voeren, kan het streefbeeld nog verder worden benaderd. De gemeente zal de komende jaren op inzetten op het verder benaderen van het streefbeeld en de biodiversiteit van de gemeentelijke bossen. Bekijk het Bosbeheerplan.

Gemeente zet zich via FSC ceritficering in voor biodiversiteit bosgebieden
Wethouder Doeven en Marieke van Straaten van Bosgroep Noord-Oost Nederland. (Foto uit archief, februari 2020).