Werksessie toeristische kansen Drents-Friese Wold

Gemeente Westerveld en Ondernemersvereniging Het Drents-Friese Wold organiseren op maandag 30 januari 2017 de werksessie Een Nieuw Perspectief voor het Drents-Friese Wold’. De bijeenkomst is voor (recreatie)ondernemers en ander belangstellenden. De bijeenkomst is in de Wapser Herberg, Ten Darperweg 104 in Wapse en is van 19.30 tot 21.30 uur.

Het Drents-Friese Wold is het op één na grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland. Het is een heuse parel van Drenthe. Logisch dat er in het gebied veel bedrijvigheid is gericht op toerisme en recreatie. Maar de toeristische sector heeft het ook moeilijk en het bezoekgedrag is grillig. Op veel terreinen wordt er door recreatieondernemers in het gebied samengewerkt om hier iets aan te doen. Ondanks die inzet blijven er wellicht kansen liggen en zijn initiatieven misschien nog beter te bundelen en te borgen. Een gezamenlijke visie, een verbinding van de in het gebied aanwezige parels, een aansprekend verhaal, gezamenlijke gebiedsmarketing en trekkerschap, kunnen daarbij helpen.

Werksessie

In de afgelopen jaren is er al veel onderzoek gedaan naar kansen en bedreigingen voor het Drents-Friese Wold. Er is zicht op bezoekersaantallen, wat consumenten uitgeven in het gebied en welk type toeristen het Drents-Friese Wold voornamelijk bezoeken. Ook laat een enquête van de gemeente Westerveld en Provincie Drenthe van november 2015 zien, welke kansen ondernemers in het gebied zien en waar zij behoefte aan hebben. Nu is het moment daar om deze kennis en inzichten met elkaar om te zetten in een praktische aanpak die het ondernemerschap en het toerisme in het Drents-Friese Wold versterkt. Gemeente Westerveld heeft het bureau E&E advies gevraagd, samen met ondernemers in het gebied te verkennen of er genoeg enthousiasme en draagvlak is voor een gezamenlijke aanpak (en deze eventueel vorm en inhoud te geven).

Tijdens de werksessie op 30 januari wordt kort ingezoomd op cijfers, trends en onderzoeksresultaten. Daarna gaan de aanwezigen in groepjes aan de slag met de volgende vragen:
• voelen ondernemers in het DFW nog steeds nut en noodzaak van een aanpak ter stimulering van toerisme en recreatie in hun gebied?
• zien ondernemers de meerwaarde van samenwerking op het gebied van ondernemerschap en gebiedspromotie en zijn zij ook zelf bereid daar een eigen steentje aan bij te dragen?
• wordt het Drents-Friese Wold door de ondernemers ervaren als één product en is dit dan ook het juiste schaalniveau waarop de samenwerking vormgegeven zou moeten worden?
• welke onderwerpen lenen zich voor samenwerking en wat zou er dan concreet kunnen/moeten gebeuren (ophalen van eerste ideeën)?

Aan het einde van de bijeenkomst wordt de vraag beantwoord: zijn er voldoende aanknopingspunten samen verder te gaan en gezamenlijke activiteiten en projecten – klein en groot – uit te werken?

Programma van de werksessie

19.15 uur Inloop
19.30 uur Welkom en opening
19.40 uur Korte plenaire sessie: wat weten we al over (toerisme in) het Drents-Friese Wold? (cijfers, trends, onderzoeksresultaten)
20.00 uur Uiteen in werkgroepjes
20.45 uur Terugkoppeling opbrengst werkgroepjes
21.25 uur Vervolgafspraken
21.30 uur Einde bijeenkomst

Aanmelden

Deelnemers worden verzocht hun komst vooraf door te geven via e-mail: info@gemeentewesterveld.nl