Raadsvergadering 29 januari

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 29 januari 2019 om 20.00 uur in de raadzaal.

De agenda van deze vergadering is:

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
 3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen d.d. 18 december 2018 + toezeggingenlijst
 4. Ingekomen stukken
 5. Rondvraag
 6. Voorstel verruiming indieningstermijn aanvragen eenmalige stimulans verduurzaming monumenten
 7. Voorstel verlenging accountant controle boekjaar 2019
 8. Voorstel startnotitie Gemeentelijke Verkeer- en vervoerplan (inclusief fietsnota)
 9. Voorstel opheffen IGSD, voortgang integrale toegang
 10. Voorstel benoeming (plaatsvervangend) voorzitters commissies en wijziging samenstelling raadscommissies
 11. Sluiting

De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via webcast

De vergaderstukken kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger