Samen werken aan klimaatbestendige regio

We nemen u in gedachten mee naar een regio waar het fijn leven is met droge voeten: bruisend, veilig en gezond, omringd door een bloeiende natuur. Waar inwoners prettig wonen en werken. Waar de landbouw zorgt voor voedsel op een verantwoorde manier in een omgeving met een slim watersysteem.

Maar…. steeds vaker hoosbuien, verdroging, stijging zeespiegel

We nemen u mee naar de werkelijkheid: we krijgen steeds vaker te maken met hoosbuien, we zien veel verdroging en kampen met de stikstofproblematiek in veenweidegebieden. De waterafvoer in de rivieren gaat te snel en de zeespiegel/IJsselmeerpeil - in directe verbinding met de regio - stijgt steeds harder.

Wat staat ons dus te doen?

Het vraagt inspanningen van ons allemaal om deze huidige problemen op te lossen. Als partner van Regio Zwolle werkt de gemeente Westerveld samen om een klimaatbestendige groeiregio te worden. In gezamenlijkheid maken we beslissingen en aanpassingen met het oog op de langere termijn. Ruimte die we vandaag inrichten, kan overmorgen nodig zijn voor het bestrijden van droogte of wateroverlast. Ook dienen we, als gemeenten, provincies, waterschappen en ondernemers in onze regio, te kijken naar de regio als geheel.

Regionale Adaptatie Strategie om klimaatverandering hoofd te bieden

De gemeente Westerveld stelde samen met de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Steenwijkerland, de provincies Drenthe en Overijssel en het dagelijks bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) en Uitvoeringsagenda 2022-2027 (RUA) vast. De strategie moet helpen om de regionale gevolgen van klimaateffecten gezamenlijk aan te pakken en om bewustwording te vergroten.

Online startbijeenkomst 17 februari

Regio Zwolle organiseert op donderdag 17 februari van 9.30 tot 12.00 uur (plenair) en van 12.45 tot 15.30 uur (verdiepende workshops) een online startbijenkomst 'Samen werken aan een klimaatbestendige groeiregio'. De centrale vraag is ‘Hoe zetten we de volgende stap in het samen bouwen aan Regio Zwolle als klimaatbestendige groeiregio?’ Tijdens de startbijeenkomst komen aansprekende voorbeelden aan de orde en zijn er inspirerende bijdragen van deskundigen. Er is alle gelegenheid voor het ophalen en delen van kennis. Hierbij treft u u de uitnodiging en het programma van de startbijeenkomst aan (pdf - 452kB).

Het programma van de startbijeenkomst is te vinden op de website van Regio Zwolle. Heeft u belangstelling? Dan kunt u zich hier aanmelden.  

Webinar 4 maart

Naast dit grote event organiseert Regio Zwolle een kort webinar op vrijdag 4 maart met een terugblik op de startbijeenkomst waarbij genoemde voorbeelden en video’s centraal staan. Informatie hierover vindt u op de website van Regio Zwolle.

Meer informatie

Regio Zwolle is een krachtige netwerkregio waarin 22 gemeenten, 4 provincies, onderwijsinstellingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties nauw samenwerken met als doel in 2030 de vierde economische topregio van Nederland te zijn. Dit betekent dat inwoners en ondernemers in de regio een goede balans ervaren tussen welvaart en welzijn. Om dat te bereiken, investeren we samen in onze economie, human capital, bereikbaarheid, leefomgeving en energie, van lokaal tot internationaal.
logo Regio Zwolle