Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Westerveld 2018’ gewijzigde versie ter inzage

Met ingang van 1 augustus 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Westerveld 2018’ opnieuw ter inzage. Het college van de gemeente Westerveld kiest er voor om dit ontwerpbestemmingsplan opnieuw ter inzage te leggen omdat de Raad van State op 17 juli 2019 het bestemmingsplan ‘Buitengebied agrarische gronden 2017’ heeft vernietigd. Dit heeft de Raad van State gedaan in verband met de ongeldig verklaring van de Programmatische Aanpak van Stikstof (PAS-uitspraak).

De uitspraak van de Raad van State betekent dat de sterk verouderde bestemmingsplannen buitengebied van de voormalige gemeenten Diever, Dwingeloo, Havelte en Vledder weer van kracht zijn geworden. Deze bestemmingsplannen bieden onvoldoende bescherming voor de Natura 2000-gebieden. Toen deze bestemmingsplannen werden vastgesteld werd bijvoorbeeld nauwelijks rekening gehouden met stikstofdepositie op natuurgebieden.

Wettelijke voorbescherming

Met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan buitengebied 2018 voorziet het college in wettelijke voorbescherming en actuele planologische regelgeving voor het agrarische deel van het buitengebied. In het aangepaste ontwerpbestemmingsplan zijn ruimtelijke ontwikkelingen die tot een toename van de stikstofdepositie kunnen leiden, geheel uitgesloten. Voor agrarische bedrijven geldt dat de ammoniakemissie en de stikstofdepositie niet mogen toenemen. Lopende en nieuwe vergunningsaanvragen kunnen door deze ontwikkelingen vertraging oplopen.

Bestemmingsplan buitengebied 2019

Het opnieuw in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Westerveld 2018’ heeft geen gevolgen voor de inspraakprocedure voor het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Westerveld 2019’ omdat deze geen wettelijke status heeft.