College stelt investeringen voor in Voorjaarsrapportage 2017

Het college van B&W van Westerveld heeft de Voorjaarsrapportage 2017 vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden.Wordt in een jaarrekening vooral ‘achterom gekeken’ en een financieel jaar afgerond; in een voorjaarsrapportage staan vooral voorstellen voor nieuwe projecten en investeringen voor de komende tijd. Het college stelt aan de raad voor, om onder andere geld beschikbaar te stellen voor de volgende initiatieven:

 • in Westerveld is op recreatieparken geen overlast van hennepteelt, mensenhandel, ondermijnende criminaliteit et cetera. Om mogelijke overlast in de toekomst te voorkomen, wordt een inventarisatie uitgevoerd naar mogelijke risico’s. Voor deze inventarisatie wenst het college € 20.000,- ‘vrij te maken’;
 • om Westerveld als fietsgemeente op de kaart te zetten en te houden wordt voorgesteld een fietsplan op te stellen en hiervoor € 30.000,- beschikbaar te stellen;
 • het college stelt voor, de jaarlijkse subsidie voor de Holtinger Schaapskudde met € 5.000,- ter verhogen (tot ongeveer € 11.500,-);
 • Boomhut XXL is een tv-programma (in ontwikkeling) waarbij de bouw van zes boomhutten op zes campings in Zuidwest-Drenthe in beeld wordt gebracht. Het programma wordt uitgezonden op Veronica/SBS6 en voor de gemeente Westerveld zijn er drie deelnemende bedrijven. De bedrijven investeren elk in de realisatie van de boomhutten en de promotie en marketing daarvan. Het college stelt voor, een bijdrage van € 30.000,- te leveren in de productie van het programma;
 • de afgelopen jaren hebben de beweegcoaches goed werk verzet. Het college stelt voor dit te continueren en deze inzet structureel in de begroting op te nemen.

Dit is nog maar een greep uit de nieuwe voorstellen van het college. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om in de komende jaren gemiddeld € 230.000,-  per jaar beschikbaar te stellen voor dergelijke initiatieven.

Ook stelt het college voor, in de komende jaren in totaal € 1,5 miljoen extra te investeren in een aantal in- en externe projecten. Bij interne projecten gaat het bijvoorbeeld over de aanschaf van ICT-voorzieningen en vervanging van bedrijfswagens. Voorbeelden van externe investeringen zijn:

 • het opwaarderen van het evenemententerrein aan de Bruges in Dwingeloo voor het kunnen houden van (grote) evenementen op deze plek. Het evenemententerrein wordt daarmee het bruisende hart van (grote) evenementen, de grasmat van de brinken wordt ontzien en ook wordt de verdichting van de grond van de brinken tegengegaan. Voor deze opwaardering wenst het college € 200.000,- ‘vrij te maken’;
 • herinrichting en reconstructie van wegen;
 • renovatie van een aantal sportvelden.

Resultaat 2016

Het college heeft in ‘het jaarverslag en de jaarrekening’ voorgesteld, het resultaat van 2016 van circa € 1,5 miljoen, te investeren in een nieuwe bestemmingsreserve. Deze nieuwe reserve is dan specifiek bedoeld voor ‘versterking van de fysieke aantrekkelijkheid van de gemeente Westerveld’.  Met andere woorden: een budget voor projecten die de infrastructuur verbeteren, de cultuurhistorie bevorderen en de lokale economie versterken. Van de projecten moet een ‘vliegwieleffect’ uitgaan:

 • door het gebied fysiek aantrekkelijker te maken wordt het vaker een recreatieve bestemming óf woonbestemming,
 • recreanten en (nieuwe) bewoners zorgen ervoor dat voorzieningen blijven en de lokale economie versterkt wordt,
 • er blijft of komt meer ‘reuring’ (verenigingsleven, evenementen et cetera) en de werkgelegenheid verbetert

Concrete projecten waar het college aan denkt zijn:

 • verbreding van het herinrichtingsplan van Dorpsgemeenschap Havelte met het component ‘cultuurhistorie’ in samenspraak met de Dorpsgemeenschap
 • herontwikkeling van de kern van Frederiksoord, in het verlengde van het nominatietraject voor de UNESCO Werelderfgoedstatus (waarover een ieder in 2018 een positief besluit hoopt te krijgen) én het 200-jarig jubileum van de Maatschappij van Weldadigheid;
 • het oprichten van een refund fonds voor de vrijwillige monumenten in de gemeente Westerveld.

Het college gaat bij de behandeling van de Voorjaarsrapportage graag met de raad in gesprek over de exacte besteding.

Gemeenteraadsverkiezing

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten, en ook in Westerveld. Voor voorlichting en het organiseren van een aantal bijzondere bijeenkomsten (bijvoorbeeld een debat en een bijeenkomst waarop de uitslag bekendgemaakt wordt), wordt voorgesteld € 20.000,- ‘vrij te maken’.

De gemeenteraad in de huidige samenstelling heeft de laatste Voorjaarsrapportage aangeboden gekregen. De volgende Voorjaarsrapportage wordt aangeboden aan de ‘nieuwe’ raad.

Met het toesturen van de Voorjaarsrapportage 2017 is het eerste document gestuurd van een reeks financiële stukken die door een gemeenteraad besproken en vastgesteld worden. Een financiële cyclus bij de gemeente bestaat uit:

 • een Voorjaarsrapportage (juni/juli)
 • een Programmabegroting (oktober/november)
 • een Jaarrekening en Jaarverslag (mei/juni)

In de Voorjaarsrapportage worden de (nieuwe) plannen voor de komende jaren vastgelegd. Deze worden vervolgens uitgewerkt en de financiële middelen die ervoor gereserveerd zijn worden vastgelegd in de Programmabegroting. In een Jaarrekening en het Jaarverslag wordt achteraf verantwoording afgelegd over de uitvoering van het plan en het geld dat er uiteindelijk aan besteed is.

Behandeling

Op dinsdag 4 juli is de behandeling van de Voorjaarsrapportage 2017 in de gemeenteraad