Raadsvergadering 25 juni

De raad vergadert op maandag 25 juni 2018 om 20.00 uur in de raadszaal. De agenda van deze vergadering is als volgt:

1.    Opening
2.    Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
3.    Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen d.d. 16 en 29 mei 2018 + toezeggingenlijst
4.    Ingekomen stukken
5.    Rondvraag
6.    Voorstel jaarstukken 2017, Begroting 2019 en meerjaren doorrekeningen 2020-2022 Reestmond
7.    Voorstel vaststellen jaarrekening 2017 gemeente Westerveld
8.    Voorstel ontwerp omgevingsvergunning Groningerweg 5 Diever - ontwerp verklaring van geen bedenkingen
9.    Voorstel vaststelling bestemmingsplan "De Valderse Dwingeloo, partiële herziening bedrijventerrein"
10.  Voorstel ontwerp omgevingsvergunning Eemster 1a - ontwerp verklaring van geen bedenkingen
11.  Voorstel partiële herziening afvalstoffenbeleid
12.  Voorstel VVGB Venesluis 7 te Dwingeloo
13.  Voorstel vaststelling verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Westerveld over 2017
14.  Voorstel vaststellen fractieverantwoording 2017/ eerste kwartaal 2018 en vaststellen fractiebudget 2018
15. Sluiting

Toelichtingen

  1. De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via: www.gemeentewesterveld.nl
  2. De vergaderstukken kunt u downloaden via www.gemeentewesterveld.nl/bis/ en daarna klikken op ‘Vergaderdata en -stukken website’.
  3. Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
    Achter site invullen: Westerveld
    Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger