Gemeente Westerveld dient zienswijze voor gewijzigd winningsplan Diever in

In de adviesronde voor lagere overheden heeft het college de minister geadviseerd over het vernieuwde (gas)winningsplan in Diever (locatie Wapse). Om dit advies vorm te geven is er in februari 2019, samen met de provincie Drenthe, een ophaalbijeenkomst georganiseerd. Het college is van mening dat de minister te weinig met dit advies heeft gedaan en dient daarom een zienswijze in.

In de zienswijze vraag het college aandacht voor de volgende punten: in het vernieuwde winningsplan zijn geen goede randvoorwaarden opgenomen en een duidelijke opdracht aan Vermillion om het KNMI meetnetwerk uit te breiden ontbreekt. Daarnaast lijkt een schadeprotocol voor schade door gaswinning uit kleine velden verder weg dan ooit.

Niet instemmen

“Ik zie genoeg redenen om de minister te adviseren niet akkoord te gaan met de vernieuwde gaswinningsplannen in Diever. Eerder dit jaar was ik bij de rechtbank in Den Haag om in beroep te gaan tegen het nu geldende winningsplan over hetzelfde veld. De rechtbank heeft nog geen uitspraak gedaan, maar een nieuwe aanvraag voor meer gaswinning uit hetzelfde veld gaat al in procedure. Deze gang van zaken bevreemdt mij. Tijdens de zitting bracht het ministerie naar voren dat het schadeprotocol voor kleine velden bijna is afgerond, maar uit de kamerbrief van 21 mei 2019 blijkt dat de minister dit belangrijke punt wederom uitstelt. We dienen deze zienswijze in om nogmaals het belang van deze punten te onderschrijven.” Aldus wethouder De Jong.

Omwonenden beter geïnformeerd

Eén van de adviezen heeft de minister ter harte genomen en ook uitgevoerd: de verbetering van communicatie met omwonenden. De informatiemarkt op 29 mei 2019 was informatiever en beter georganiseerd. De informatievoorziening rondom deze markt (uitnodiging per brief en meer achtergrondinformatie op een website) is als positief ervaren. Wethouder De Jong: “Ik zie het als een positieve ontwikkeling dat het punt communicatie door de minister is opgepakt. Hieruit blijkt dat het nut heeft om te adviseren, zienswijzen in te dienen en in beroep te gaan. Ik ben er van overtuigd dat de ophaalbijeenkomst van 25 februari 2019, die we samen met de provincie Drenthe georganiseerd hebben, heeft bijgedragen aan dit succes.”