Raadsvergadering 2 juli

De raad vergadert op dinsdag 2 juli 2019 om 20.00 uur in de raadszaal.

De agenda van deze vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
 3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen d.d. 28 mei 2019 + toezeggingenlijst
 4. Ingekomen stukken
 5. Rondvraag
 6. Voorstel benoeming de heer F.M. Flentge tot lid van de Rekenkamercommissie
 7. Voorstel benoeming commissielid/vaststelling gewijzigd overzicht samenstelling raadscommissies
 8. Voorstel herbenoeming lid Raad van Toezicht Stichting Talent
 9. Voorstel vaststellen jaarrekening
 10. Voorstel ontwerpbegroting 2020 VRD, jaarverslag en -rekening 2018 VRD en een verzoek om een aanvullende financiële bijdrage voor de reserves
 11. Voorstel Reestmond, jaarstukken 2018, ontwerpbegroting 2020 en meerjaren doorrekening 2021-2023
 12. Voorstel jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 van de RUD Drenthe
 13. Voorstel Recreatieschap Drenthe jaarrekening 2018 en begroting 2020
 14. Voorstel begrotingswijziging 2019, ontwerpbegroting 2020, jaarverslag en -rekening 2018 GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe
 15. Voorstel jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 GGD Drenthe
 16. Voorstel verordening rechtspositie raads- en commissieleden
 17. Voorstel vaststelling verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Westerveld over 2018
 18. Voorstel vaststelling bestemmingsplan 'Vledder-Noord, partiële herziening zorgvoorziening'
 19. Voorstel afvalstoffenverordening Westerveld 2019 en Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Westerveld 2019
 20. Voorstel intrekken beleidsnotitie Westerveld Zo Buiten Zo Binnen
 21. Voorstel vaststellen aanbestedingsdocument accountantsdiensten 2020 t/m 2023
 22. Voorstel naar aanleiding van het onderzoek rekenkamercommissie over informatiebeveiliging gemeente Westerveld
 23. Sluiting

Toelichtingen

De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via webcast

De vergaderstukken kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs online.

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger