Jaarrekening 2019 en Voorjaarsrapportage 2020 aangeboden aan gemeenteraad

Het college heeft de Jaarrekening 2019 en de Voorjaarsrapportage 2020 aan de gemeenteraad aangeboden. Het financiële jaar 2019 is afgesloten met een tekort van ongeveer 1,7 miljoen euro. Omdat de doorrekening voor de komende jaren vooralsnog geen optimistisch beeld geeft én effecten van de coronacrisis nog onbekend zijn heeft het college een aangepaste Voorjaarsrapportage 2020 opgesteld.

Het college schuift in deze Voorjaarsrapportage 2020 een aantal besluiten met financiële impact door naar de behandeling van de begroting 2021 in november van dit jaar. Dan is er hopelijk meer duidelijkheid over de financiële situatie van de gemeente.

Tekort 2019

Het financieel resultaat van het boekjaar 2019 is positiever dan verwacht werd in de Najaarsrapportage 2019 (eind 2019 vastgesteld). Dat verschil is onder andere toe te schrijven aan lagere afschrijvingen door het later gereed komen van investeringen, door lagere uitgaven in het sociale domein, extra middelen in de algemene uitkering van het Rijk en door verkoop van gronden. Desondanks komt het tekort over 2019 uit op circa 1,7 miljoen. Dat tekort wordt opgevangen door het eigen vermogen. Met de uitgaven in 2019 zijn veel doelen gerealiseerd die in het jaarverslag met ‘stoplichten’ inzichtelijk zijn gemaakt. Zo is voortgegaan op de ingeslagen weg om ideeën, kennis en initiatieven uit de samenleving de ruimte te geven. Verder zijn er plannen opgesteld voor de invoering van de Omgevingswet en voor het project Vitale Vakantieparken. In de openbare ruimte is hard gewerkt aan de herinrichting van de kern van Diever, een deel van het Ruimtelijk Actieplan Havelte en de Heuvelenweg in Dwingeloo. Ook is samen met inwoners een beheerplan openbare ruimte (BrinQ) vastgesteld. Tot slot zijn de taken van de voormalige intergemeentelijke sociale dienst per 1 januari 2020 weer naar de gemeente teruggehaald.

Voorjaarsrapportage 2020

De Voorjaarsrapportage heeft dit jaar een aangepast karakter. Om grip te houden op de uitgaven, om de verwachte tekorten om te buigen en om de balanspositie niet verder te verslechteren biedt het college alleen een aantal voorstellen aan die wettelijk verplicht dan wel onontkoombaar zijn, zoals de invoering van de omgevingswet. Door de coronacrisis is er sprake van een veranderende realiteit die impact heeft op de financiën van de gemeente. Het Rijk komt gemeenten tegemoet met een aantal regelingen om sectoren in de samenleving te ondersteunen, zelfstandigen in hun levensonderhoud te voorzien of geeft aanvullingen op de middelen ter compensatie van verlies aan inkomsten uit bijvoorbeeld toeristenbelasting door minder overnachtingen. De vergoeding op basis van deze regelingen én het effect op de gemeentelijke begroting zijn nog niet bekend.

De voorstellen voor 2021 en volgende jaren zijn doorgeschoven naar de begrotingsbehandeling in november 2021. Het college heeft voor deze begroting een nota van uitgangspunten opgesteld en de raad is door het college uitgenodigd om met ideeën of suggesties voor de begroting 2021 te komen. De raad kan zelf de voorkeur voor andere oplossingen uitspreken in de raadsvergadering. De keuzes worden vervolgens nader uitgewerkt in de begroting 2021 (die november 2020 wordt behandeld).

Investeringen

De gemeente blijft investeren in de vorm van groot onderhoud aan gebouwen en wegen, vervangingsinvesteringen rioleringen en in het eigen wagenpark. Maar de gemeente blijft ook investeren in de samenleving met onder meer de inwerkingtreding van de Omgevingswet en in het duurzaamheidsbeleid.

Bespreking en besluitvorming

De behandeling van de Jaarrekening 2019 en de Voorjaarsrapportage 2020 is in de raadsvergadering van 30 juni. De stukken zijn te downloaden in de vergaderkalender op iBabs Online.

Twee in een reeks van vier

Met het toesturen van de jaarrekening en de Voorjaarsrapportage zijn twee financiële stukken in een reeks van vier opgeleverd. Een financiële cyclus bij de gemeente bestaat uit:

  • een Voorjaarsrapportage (juni/juli) voorstellen voor de komende tijd (in goede tijden staan in een Voorjaarsrapportage de ambities en nieuwe projecten verwoord)
  • een Programmabegroting (oktober/november): financiële vertaling van wat afgesproken is in de vastgestelde Voorjaarsrapportage
  • een Najaarsrapportage (oktober/november): tussenstand van de realisatie, een voortgangsrapportage
  • een Jaarrekening en Jaarverslag (mei/juni): resultaat en verantwoording (en afsluiting van het boekjaar