Jaarrekening 2020 en Voorjaarsrapportage 2021 aangeboden aan gemeenteraad

Het college van Westerveld heeft de Jaarrekening 2020 en de Voorjaarsrapportage 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. Het financiële jaar 2020 is afgesloten met een positief saldo van € 83.000,-. Voor het komende jaar laat de Voorjaarsrapportage 2021 nog geen zwarte cijfers zien.

Het afgelopen coronajaar was een bijzonder jaar waarin op veel terreinen de focus verlegd moest worden, maar waarin ook hard doorgewerkt is en doelen bereikt zijn. Mede dankzij de coronasteunpakketten van het Rijk is de gemeente of zijn instellingen gecompenseerd voor verlies aan inkomsten.

Resultaat 2020 en vooruitblik

Met de uitgaven in 2020 zijn veel doelen gerealiseerd die in het jaarverslag met ‘stoplichten’ inzichtelijk zijn gemaakt. In de openbare ruimte is hard gewerkt aan onder andere de herinrichting van Diever, de Heuvelenweg in Dwingeloo en de herinrichting dorpskern Lhee. De taken van de voormalige intergemeentelijke sociale dienst zijn sinds 1 januari 2020 geïntegreerd in de organisatie waardoor de uitvoering van de TOZO-regeling snel opgepakt kon worden.

Het financieel resultaat van het boekjaar 2020 is positiever dan aanvankelijk verwacht werd (er werd uitgegaan van een negatief saldo van € 425.000,-), door onder andere een voordeel op grondexploitaties. Ondanks het positieve resultaat daalt het eigen vermogen van de gemeente en dat heeft te maken met het evenwicht tussen incidentele baten en structurele lasten. Een incidentele baat uit de grondexploitatie 2020 wordt gebruikt voor structureel lasten. Vooral de structurele lasten Jeugdhulp en Wmo drukken een zwaar stempel op de gemeentelijke begrotingen.

Voorjaarsrapportage 2021

De Voorjaarsrapportage geeft aan dat het Rijk voor de jeugdhulp voor 2021, € 613 miljoen extra middelen ter beschikking stelt en voor Westerveld is dat geraamd op circa € 493.000,- Daarmee zijn de extra kosten jeugdhulp voor 2021 gedekt, maar komt het verwachte totale resultaat 2021 nog steeds op een negatief uit, en blijven ombuigingen noodzakelijk.
Het college geeft in de Voorjaarsrapportage 2021 op een aantal thema’s een voorzet voor mogelijke oplossingsrichtingen om structurele baten en lasten meer in evenwicht te brengen. Oplossingsrichtingen zijn bijvoorbeeld verkoop van vastgoed en het tegen het licht houden van subsidies.

De raad kan in de raadsvergadering voor deze oplossingsrichtingen kiezen maar uiteraard ook andere oplossingen aandragen. De keuzes van de raad worden vervolgens nader uitgewerkt in de begroting 2022 (die november 2021 wordt behandeld).

Naast ombuigingsvoorstellen bevat de Voorjaarsrapportage ook voorstellen voor  blijvende investeringen in de vorm van groot onderhoud aan gebouwen en wegen, vervangingsinvesteringen in rioleringen én investeren in de samenleving met onder meer de inwerkingtreding van de Omgevingswet en in het duurzaamheidsbeleid.

Bespreking en besluitvorming

De behandeling van de Jaarrekening 2020 en de Voorjaarsrapportage 2021 is in de raadsvergadering van 6 juli 2021 (vanaf 15.00 uur). De stukken zijn te downloaden op een speciale website voor de gemeenteraadsvergaderingen.

Twee in een reeks van vier

Met het toesturen van de Jaarstukken 2020 en de Voorjaarsrapportage 2021 zijn twee financiële stukken in een reeks van vier opgeleverd. Een financiële cyclus bij de gemeente bestaat uit:

  • een Voorjaarsrapportage (juni/juli) voorstellen voor de komende tijd (in goede tijden staan in een Voorjaarsrapportage de ambities en nieuwe projecten verwoord)
  • een Najaarsrapportage voor het lopende jaar (oktober/november): tussenstand van de realisatie, een voortgangsrapportage
  • een Programmabegroting (oktober/november): financiële vertaling van wat afgesproken is in de vastgestelde Voorjaarsrapportage aangevuld met de meerjarige uitkomsten uit de Najaarsrapportage
  • een Jaarrekening en Jaarverslag (mei/juni): resultaat en verantwoording (en afsluiting van het boekjaar).