Politieke avond Westerveld 29 juni 2021

Op dinsdag 29 juni vanaf 20.00 uur vindt er in de raadszaal een besluitvormende Politieke avond Westerveld plaats.

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda en vergaderorde
 3. Vaststellen besluitenlijsten en toezeggingenlijst 
 4. Voorstel herbenoeming lid Rekenkamercommissie
 5. Voorstel klachtenregeling gemeente Westerveld 2021
 6. Voorstel Vaststellen verantwoording fractiebudgetten 2020 en vaststellen fractiebudgetten 2021
 7. Voorstel Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening 2021-2025
 8. Voorstel niet uitvoeren persoonsgebonden budget voor cultuur
 9. Voorstel Prioritering uitvoeringsprogramma GVVP in relatie tot de Voorjaarsrapportage 2021
 10. Voorstellen begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen
 11. Voorstel Voorziening Kunstwerken
 12. Voorstel Startnotitie Bomenbeleid
 13. Voorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Natuurcamping Olde Bargen
 14. Sluiting
 15. Rondvraag

De avond volgen

In verband met de coronacrisis is de Politieke avond Westerveld alleen online te volgen via webcast

Inspreken

Inspreken over een onderwerp tijdens een besluitvormende Politieke avond Westerveld is mogelijk, wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoorde, tijdens een voorbereidende Politieke avond Westerveld. Dit geldt ook voor niet-geagendeerde onderwerpen tijdens een voorbereidende Politieke avond Westerveld. Inspreken kan bij agendapunten die cursief zijn weergegeven.

Voor insprekers geldt een spreektijd van maximaal vijf minuten. Sprekers richten zich tot de voorzitter, waarna raads- en burgerleden de mogelijkheid krijgen om vragen ter verduidelijking aan de inspreker te stellen. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, meld dit vóór 16.00 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering aan de griffie via griffie@gemeentewesterveld.nl of via tel. 14 0521. Na aanmelding neemt de griffie contact met u op over o.a. het tijdstip van inspreken en de spelregels rond inspraak.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl.

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger