College van Westerveld stuurt brief naar ministers LNV en gedeputeerde en Provinciale Staten provincie Drenthe

Een brief met onderstaande tekst is vanuit het college van burgemeester en wethouders van Westerveld gestuurd naar de ministers mevrouw Van der Wal en de heer Staghouwer van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In deze brief uit het college de zorg over de stikstofplannen van het kabinet en de voortvarendheid waarmee de reductiepercentages op de kaart zijn ingekleurd.

De inhoud van de brief is:

“Binnen onze gemeente is door zowel de agrarische als niet agrarische gemeenschap verrast gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet en de voortvarendheid waarmee de reductiepercentages op de kaart zijn ingekleurd. Veel agrariërs zijn erg bezorgd en voelen zich niet langer welkom om als agrariër hun beroep uit te oefenen. Met de plannen wordt geen enkel economisch perspectief geschetst voor de sector. Het lijkt of alle pijlen op de landbouw zijn gericht, terwijl er meer sectoren en activiteiten zijn, die stikstof uitstoten. Voor de gemeente Westerveld is de landbouw een belangrijke sector en is deze van grote waarde voor de leefbaarheid.

Invloed stikstofplannen op leefbaarheid platteland

Dat er binnen de Natura 2000-gebieden (-95%) in Westerveld een grote stikstofopgave zou liggen, is geen verrassing. Dat ook het hele natuurnetwerk en een buffer rondom de Natura 2000-gebieden (-70%) en nagenoeg de hele gemeente Westerveld (-47%) onder de opgave zou vallen, zagen wij als college niet aankomen. Volgens het RIVM veroorzaakt de agrarische sector 45% van de stikstofuitstoot. In de plannen van het kabinet ligt het reductiepercentage daar ver boven. Wij zien dit hoge percentage als een koude sanering van de gehele landbouw en met name van de veehouderij in onze gemeente. Als college kunnen wij ons niet vinden in de voorgestelde kaalslag van het platteland. De impact van de stikstofplannen is dusdanig groot, dat onze gemeenschap behoorlijk wordt ontwricht. Alleen doelen voor de landbouw zijn gepresenteerd. Er is geen enkel zicht op perspectief.

Westerveld sterk verweven met agrarische sector

Dat natuurbescherming en een transitie van de landbouw noodzakelijk zijn, onderschrijven wij. De agrarische sector is al langere tijd met de benodigde transitie op innovatieve wijze aan de slag. De wijze waarop de plannen nu worden gepresenteerd, steekt ons en haalt het hart uit onze gemeenschap. Westerveld is sterk verweven met de agrarische sector. Deze sector is één van de belangrijkste dragers van ons landschap, zorgt voor een goed economisch klimaat (werkgelegenheid) en is sociaal maatschappelijk van groot belang.

Belangrijke stappen naar toekomstgerichte landbouw

In 2021 voerden wij samen met de gemeente De Wolden een onderzoek uit naar de toekomst van de landbouwsector in onze gemeenten. Daaruit blijkt dat agrarische bedrijven al belangrijke stappen hebben gezet en blijven zetten richting een toekomstgerichte landbouw. Wij hebben vertrouwen in onze agrarische gemeenschap. Ze kunnen deze stappen echter alleen blijven zetten met kennis en advies, financiële ondersteuning en zicht op een goed verdienmodel, en niet met een onrealistisch tijdspad en opkoopregelingen. Ook willen wij u graag wijzen op het onderzoek en stappen die we nemen binnen de leerstoel toekomstbestendige landbouw. Wij praten u hier graag over bij.

Gebiedsgerichte aanpak

Als college staan we voor een gebiedsgerichte aanpak. Gebiedsgericht is alleen efficiënt als deze aanpak samen met alle gebruikers van de gebieden plaatsvindt. Zo moet in beeld worden gebracht waar welke maatregelen al tot vermindering van stikstof leiden en welke bedrijven al zijn gestopt of willen stoppen. Door gebiedsgericht en samen met onze (agrarische) inwoners te werken, kunnen we ons richten op de werkelijke cijfers en op maat afspraken maken. Met de stikstofplannen van het kabinet vrezen we dat veel van de lopende processen stagneren. De plannen veroorzaken namelijk veel weerstand bij onze agrarische bevolking. De provincies krijgen nu de taak om direct te starten met gebiedsplannen naar aanleiding van de kabinetsplannen, waarbij het tijdspad onrealistisch is en de sociaal economische impact nog in beeld moet worden gebracht.

Kijken naar wat gebieden nodig hebben

Wij roepen het Rijk op om te kijken naar wat de gebieden nodig hebben. Met klem adviseren we het Rijk zich niet blind te staren op de stikstofreductie in relatie tot de kritische depositiewaarden. Voor de verbetering van de natuur is meer nodig dan alleen het verminderen van stikstof. Wat komt er in de plaats als grasland niet meer wordt beheerd? Wat is de impact op de biodiversiteit (onder andere voor weidevogels) en ons culturele landschap? In de volle breedte moeten stappen worden gemaakt. Het neerleggen van het probleem bij één beroepsgroep om dat probleem op te lossen, is voor ons geen begaanbare weg.

Focus op innovatie en sociaal economisch perspectief

Als college doen wij de oproep om in de volle breedte stappen te maken, samen met de gemeenten, ondernemers en inwoners. Daarbij levert iedereen een bijdrage. Ook kan gebruik worden gemaakt van gedetailleerde metingen. De focus dient te liggen op bedrijven die door willen gaan, en op innovatie en sociaal economisch perspectief.
De inzet moet gericht zijn op een integrale aanpak waarbij ruimte en geld beschikbaar zijn voor innovatie, toekomstperspectief en leefbaarheid van onze gemeente. De sector dient samen met de provincie en andere stakeholders de tijd te krijgen om te komen met gedragen plannen. Er moet tijd zijn om te onderzoeken welke innovaties een significante bijdrage kunnen leveren en welke niet. Zonder deze kennis is een oplossing met behoud van de agrarische sector niet mogelijk. Ook met het oog op de provinciale verkiezingen is 1 juli 2023 ons inziens geen realistisch tijdspad.

Behoud gezonde agrarische sector

De agrarische sector heeft recht op waardering en toekomstperspectief met eerlijke prijzen voor hun producten. Naast de belangrijke rol als voedselproducent is de landbouw voor onze gemeenten de belangrijkste en grootste grondeigenaar. Het belang van de agrarische ondernemers voor het landschap, de cultuur, de leefbaarheid en de identiteit van onze gemeente hangt hiermee nauw samen. Het college maakt zich daarom hard voor het behoud van een gezonde agrarische sector in onze gemeente.”