College bouwt verder aan toekomst van Westerveld

Het college van B&W heeft de Kadernota 2023 vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. De Kadernota is voor het college van groot belang omdat hierin de belangrijkste beleidskaders voor de komende periode staan beschreven.

Wethouder Jacob Boonstra: “De Kadernota is het startpunt van een nieuwe - en herziene - begrotingscyclus en het moment van algemene beschouwingen op het voorgestelde nieuwe beleid. Het beleid waarmee het college, verder bouwt aan de toekomst van Westerveld.”

Integraal huisvestingsplan onderwijs

College gaat aan de slag met het Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP). Het IHP is een langetermijnvisie voor onderwijshuisvesting en wordt opgesteld door schoolbesturen en gemeente. In het IHP staan verwachtingen rondom groei, krimp, onderwijsconcepten, samenwerking met partners (bijvoorbeeld kinderopvang) en wordt ingespeeld op de noodzaak om te verduurzamen.

Visie voor maatschappelijk vastgoed

Er wordt een visie opgesteld voor het maatschappelijk vastgoed om tot een afwegingskader te komen voor onze maatschappelijke voorzieningen. In het coalitieakkoord zijn vijf locaties voor sport- en maatschappelijke voorzieningen aangegeven die prioriteit hebben. Uitgangspunt hiervoor is maatwerk, het is wenselijk om dit maatwerk in een goed afwegingskader te kunnen plaatsen.

Gebiedseigen en duurzame recreatie en toerisme

Daarnaast wil het college inzicht krijgen in hoe recreatie en toerisme gebiedseigen en duurzaam kan groeien, in relatie tot andere ontwikkelingen en opgaven op het gebied van klimaat, energie, duurzaamheid en woningbouw. Er wordt hiervoor een visie op vrijetijdseconomie opgesteld.

Meerjarenperspectief

De Kadernota laat op dit moment negatieve resultaten zien. Mogelijk heeft de meicirculaire 2023 nog een effect op deze resultaten. Zodra de gegevens uit deze meicirculaire zijn verwerkt, hebben we een helder beeld van het meerjarenperspectief.