Politieke avond Westerveld 30 maart 2021

Op dinsdag 30 maart om 20.00 uur vindt er weer een Politieke avond Westerveld plaats. In verband met het coronavirus betreft het een digitale vergadering.

De agenda van de vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststellen besluitenlijsten en toezeggingenlijst
 4. Ingekomen stukken
 5. Beantwoording artikel 36 vragen
 6. Voorstel bekrachtiging geheimhouding adviesrapport Het Oversticht ‘Energietransitie in het Westerveldse landschap’
 7. Voorstel bekrachtiging geheimhouding collegeverklaring ENSIA 2020
 8. Voorstel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
 9. Voorstel Ambitiedocument Omgevingsvisie en Reactienota
 10. Voorstel regionale nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart
 11. Voorstel Startnotitie Transitievisie Warmte
 12. Sluiting
 13. Rondvraag en inspreken

De avond volgen

In verband met de coronacrisis is de Politieke avond Westerveld alleen online te volgen via webcast

Inspreken

Het is mogelijk om tijdens een besluitvormende vergadering over een niet-geagendeerd onderwerp maximaal vijf minuten (digitaal) in te spreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raads- en commissieleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het (digitale) spreekrecht, dient u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffier, tel. 14 0521. Ook voor meer informatie over de spelregels rond inspraak, kunt u contact opnemen met de griffier.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger