Convenant ondertekend

Op donderdag 23 maart 2017 is het convenant tussen het Ondernemersfonds Westerveld en de gemeente Westerveld ondertekend. Namens het gemeentebestuur zette wethouder Smidt zijn handtekening.

Sinds 1 januari 2017 heeft Westerveld een ondernemersfonds. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 29 november 2016 ingestemd met dit plan, dat door een regiegroep van ondernemers van a tot z was uitgewerkt. Een ondernemersfonds is een fonds voor en door ondernemers. Alle gebruikers en eigenaren van een niet-woning doen mee in het fonds en worden van harte uitgenodigd om gezamenlijk plannen te formuleren. Ook non-profit organisaties (zorg, sport, cultuur) kunnen meedoen. Alles wat de ondernemers aanmerken als hun gezamenlijk belang komt in principe voor financiering in aanmerking.

Planmakers kunnen zich melden bij hun lokale ondernemersvereniging om hun plan bespreekbaar te maken. De verenigingen beslissen over de gewenste bestedingen, het fonds zorgt voor de financiële afhandeling. Plannen met een gemeentebreed of lange termijn karakter worden door de verenigingen ‘gepoold’ binnen de Ondernemerskoepel. Ondernemers die twijfelen tot welke vereniging zij zich kunnen richten of andersoortige vragen hebben, kunnen zich melden bij het Ondernemersfonds.

Convenant

De ondertekening van het convenant was de laatste formele stap in de oprichting van het Ondernemersfonds. In het convenant zijn de afspraken tussen gemeente en het fonds vastgelegd. Zo is afgesproken dat de gemeente geen invloed zal uitoefenen op de bestedingen. En anderzijds dat het fonds transparant zal communiceren over wat er binnen het fonds allemaal gebeurt. Tevens is afgesproken dat het fonds na drie jaar wordt geëvalueerd.

Gemeentebreed ondernemersfonds

In Westerveld is gekozen voor een gemeentebreed ondernemersfonds. Het grootste deel van de bestedingen zullen ook vorm krijgen in gemeentebrede activiteiten. Daarnaast is er ruimte voor initiatieven per dorp. Het is op een gezonde manier spannend: worden er voldoende projectplannen ingediend? Komen de projecten van de grond? Ondernemend Westerveld wordt van harte uitgenodigd, plannen in te dienen. Meer informatie over het ondernemersfonds in Westerveld staat op www.ondernemersfondswesterveld.nl