Commissievergadering 13 maart 2018

Op dinsdag 13 maart 2018 vindt een gezamenlijke vergadering van de raadscommissies Fysiek Domein en Middelen en Sociaal Domein plaats, aanvang 20.00 uur in de raadzaal. De geplande commissievergadering van donderdag 15 maart 2018 komt te vervallen.

De agenda van deze vergadering is:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda en vergaderorde
 3. Vragenhalfuur voor inwoners
 4. Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering van 9 januari 2018 + toezeggingenlijst
 5. Rondvraag
 6. Voorstel verhoging investeringssubsidie uitbreiding huidige kleed- en wasaccommodatie Voetbalvereniging en Rugbyclub Dwingeloo
 7. Presentatie college over definitief ontwerp sportaccommodatie/dorpshuis Stad en Esch in Diever
 8. Ingekomen stukken en mededelingen
 9. Informatie van het college van burgemeester en wethouders
 10. Informatie over verbonden partijen
 11. Sluiting

Toelichtingen

 • Bij het agendapunt ‘Informatie van het college…’ gaat het om besluiten van het college die ter kennisgeving aan de commissieleden zijn gestuurd. De leden van de commissie kunnen tijdens de vergadering verhelderende vragen stellen over deze informatiestukken. Discussie over deze informatiestukken is niet mogelijk.
 • Over de punten op de agenda die schuin gedrukt staan, kan een ieder – maximaal vijf minuten – inspreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raadsleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffier, tel. 14 0521.
 • Tijdens het vragenhalfuur voor burgers kunnen inwoners van Westerveld, de gemeenteraad – maximaal vijf minuten – toespreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Als u gebruik wilt maken van het vragenhalfuur dient u zich vooraf aan te melden en aan te geven waarover u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 16.30 uur op de dag voorafgaand aan de dag van de vergadering, tel 14 0521. Aan het gebruik van het vragenhalfuur zijn spelregels verbonden waarover de griffie u kan informeren.
 • De vergadering is te volgen op de publieke tribune en webcast.
 • De vergaderstukken kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online.
 • Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
  Achter site invullen: Westerveld
  Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger