Dag van de Leerplicht en leerplichtambtenaar in Westerveld

Op donderdag 15 maart 2018 is het de Dag van de Leerplicht, met dit jaar als thema: Samenwerking en maatwerk beschermen het recht op onderwijs.

Het recht op onderwijs en ontwikkeling verzilveren is niet voor elk kind of jongere vanzelfsprekend. Dat vraagt om samenwerking met de school, de ouders, de gemeente en andere (zorg)instellingen. De leerplichtambtenaar is partner in maatwerk bij het beschermen van het recht op onderwijs. 

Sinds januari 2018 werkt de leerplichtambtenaar weer vanuit het gemeentehuis van Westerveld. Tot deze datum had de leerplichtambtenaar haar kantoor in Hoogeveen. Vanuit daar werkte zij voor de regio Zuidwest-Drenthe, in verband met de aansluiting met de trajectbegeleiding van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) Voortijdig Schoolverlaten. Recente ontwikkelingen, zoals de decentralisatie van de Jeugdhulp en de  invoering van de Participatiewet (via de IGSD in Steenwijk) hebben ons doen besluiten om het weer zelf te gaan uitvoeren.

In de gemeente Westerveld is men een nauwe samenwerking van de leerplichtambtenaar met de jeugdhulp, jeugdconsulenten, schoolmaatschappelijk werk en andere zorgaanbieders. Door deze korte lijnen en goede samenwerking in het voorliggende veld hoopt de gemeente zorgelijke situaties die te maken hebben met schoolverzuim vroegtijdig te kunnen signaleren. Deze samenwerking helpt om zware zorgtrajecten zo veel mogelijk te voorkomen. Wethouder Geertsma “We moeten het recht op onderwijs beschermen, ook of juist wanneer een schoolcarrière niet vanzelfsprekend verloopt. Het hebben van een diploma vergroot de kansen op werk en daarmee kansen op een zinvolle positie in de samenleving.”

Leerplicht

De Leerplichtwet houdt in dat kinderen verplicht zijn om naar school te gaan van hun 5e tot en met het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Daarna geldt de kwalificatieplicht, die tot de 18e verjaardag duurt. Dit houdt in dat jongeren een diploma havo, vwo of mbo niveau 2 of hoger moeten halen. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de Leerplichtwet. Zo onderzoekt de leerplichtambtenaar of leerplichtige jongeren staan ingeschreven op een school en/of de school met regelmaat bezoeken.

De leerplichtambtenaar kan ouders en jongeren adviseren en eventueel bemiddelen met betrekking tot school, opleiding, (extra) verlof en vrijstellingen. Als ouders en/of jongere zich niet houden aan de regels van de Leerplichtwet kan is het de taak van de  leerplichtambtenaar om middelen in te zetten om het schoolverzuim te stoppen.