Raadsvergadering 26 maart

De raad vergadert op dinsdag 26 maart 2019 om 20.00 uur in de raadzaal.

De agenda van deze vergadering is:

  1. Opening
  2. Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
  3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen d.d. 29 januari 2019 + toezeggingenlijst
  4. Ingekomen stukken
  5. Rondvraag
  6. Voorstel Kaderbrief 2020 RUD Drenthe
  7. Voorstel benoeming vertegenwoordiger van de gemeente in de EDR-raad van de Eems Dollard Regio
  8. Voorstel over uitstel besluitvorming bestemmingsplan Buitengebied Westerveld 2018
  9. Voorstel plan van aanpak eenzaamheid
  10. Sluiting

Toelichtingen

De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via webcast
De vergaderstukken kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online
Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger