Evaluatie overeenkomst vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Op 24 februari 2020 heeft wethouder De Haas namens het college, samen met andere partijen, de overeenkomst vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen getekend. Hiermee werd een eerste stap gezet om te komen tot de verbetering van de onderlinge verhoudingen. Op 21 februari 2022 heeft de tweede evaluatie van deze overeenkomst plaatsgevonden.

Ook afgelopen jaar blijkt wederom dat de overeenkomst bijdraagt in het tot stand komen van overleg tussen teler(s) en omwonende(n). Dat direct contact tussen teler(s) en omwonende(n) vaak leidt tot onderling begrip en wordt gewaardeerd en dat de afspraken die worden gemaakt bijdragen aan het verminderen van overlast. Het is goed te zien dat het ook dit jaar de ondertekenaars lukt om op basis van de overeenkomt op een professionele en zorgvuldige manier om te gaan met de zorgen die er leven bij omwonenden van percelen waarop gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast.

De telers, de KAVB en de toeleveranciers Agrifirm, WPA Robertus en de Agrotheek zetten zich actief in binnen de pilot duurzame Bollenteelt Drenthe. Waarbinnen ook de gesprekken met omwonenden vanuit de pilot duurzame bollenteelt Drenthe onder leiding van de Commissaris van de Koning zijn gestart.

LTO is gestart met een programma interactie met de samenleving. Dit programma beoogt dat iedereen meer begrip krijgt voor de land- en tuinbouw. Een aantal telers is actief aan de slag met het verbeteren van de communicatie, ook in samenwerking met andere agrariërs. LTO en de KAVB zetten zich op basis van hun actieplannen 'plantgezondheid en vitale teelt 2030' in voor het verduurzamen van de sector. Toeleveranciers (CAV Agrotheek, WPA Robertus en Agrifirm) van gewasbeschermingsmiddelen en andere producten zullen het gebruik van toekomstbestendige gewasbeschermingsmiddelen bevorderen en dragen bij aan de verduurzaming van de landbouw met onder andere proefveldonderzoek.

Alle partijen werken actief aan de toezeggingen die er zijn gedaan binnen de overeenkomst. De gemeente heeft net als vorig jaar, binnen haar taken en verantwoordelijkheden, een actieve en stimulerende rol gehad in de uitvoering van deze overeenkomst en is eveneens direct betrokken bij de pilot duurzame bollenteelt Drenthe. De gemeente Westerveld zal zich ook in 2022 samen met andere overheden, de KAVB, LTO, toeleveranciers en stakeholders inzetten om agrariërs te ondersteunen bij het verduurzamen van de sector zoals benoemd in de visie van de minister van LNV.