College Westerveld komt met versnelling visie grootschalige zonne- en windenergie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld stelt de gemeenteraad voor om kaders vast te stellen om nog dit jaar aanvragen voor initiatieven voor grootschalige zonne- en windenergie te toetsen en te beoordelen. Voor 2030 moet de gemeente Westerveld namelijk een vermogen van 28.000 MWh elektriciteit opwekken met grootschalige zonne- en/of windenergie op land/water. De benodigde vergunningen hiervoor moeten in 2025 zijn verleend.

Grootschalige zon-op-landprojecten zijn projecten met een vermogen groter van 15 kWp (ter vergelijk meer dan circa 43 zonnepanelen). Zonnepanelen op water, bijvoorbeeld op een zandwinplas, behoren tot zon-op-landprojecten. Grootschalige windprojecten zijn projecten met grote windturbines.

Kaders

Om de Visie grootschalige zonne- en windenergie Westerveld 2030 te ontwikkelen, stelt het college de volgende vijf kaders voor:

  1. de opgave van 28.000 MWh voor 2030 wordt gerealiseerd met grootschalige zon-op-land/water. De focus komt op zon-op-land/water te liggen, omdat de tijd die er nu nog is voor het verlenen van vergunningen voor windenergie voor 2025 te kort is;
  2. realisatie van grootschalige zon-op-land/water vindt geconcentreerd plaats in de groene gebieden op basis van de kaart uit het adviesrapport Energietransitie in het Westerveldse landschap van Het Oversticht. De groene gebieden in dit adviesrapport zijn de zandwinplas in het noorden van de gemeente Westerveld en het gebied in het zuiden van de gemeente Westerveld bij de A32, grenzend aan de gemeenten De Wolden en Meppel;
  3. projectaanvragen voor grootschalige zon-op-land/water worden getoetst aan de hand van een afwegingskader (spelregels) voor proces- en projectverplichtingen van de initiatiefnemer. Het afwegingskader en de spelregels zijn geformuleerd op basis van bestaande documenten;
  4. het afwegingskader en de spelregels zijn afgestemd door onder meer energiecoöperaties te raadplegen;
  5. onderzoeksresultaten bieden duidelijkheid over de mogelijkheden van zon-op-land en/of één of twee windturbines in het zuidelijke gebied bij de A32.

De verwachting is dat de raad zich over deze kaders buigt in april. Dit jaar krijgt de raad de Visie grootschalige zonne- en windenergie Westerveld 2030 ter vaststelling voorgelegd.

Spelregels en afwegingskader

Op 29 november 2022 stelde de raad de Startnotitie Energievisie Westerveld vast om tot een Energievisie te komen. Op basis van deze visie worden projectaanvragen voor grootschalige zonne- en/of windenergie op land/water getoetst en beoordeeld. Het is de nadrukkelijke wens van de raad om nog dit jaar aanvragen voor initiatieven voor grootschalige zonne- en windenergie op land/water in behandeling te nemen en te beoordelen op basis van vastgestelde spelregels met een afwegingskader voor proces- en projectverplichtingen van initiatiefnemers. Het college komt daaraan tegemoet met de Visie grootschalige zonne- en windenergie Westerveld 2030. We spreken nu over de Visie grootschalige zonne- en windenergie Westerveld 2030, omdat de titel Energievisie de lading niet goed dekt.

Op weg naar 2050

Vanaf 2024 wordt een visie ontwikkeld op weg naar 2050, omdat we dan voor een vervolgopgave staan om in 2050 een CO2-reductie te hebben gerealiseerd van 95% ten opzichte van 1990 en geen aardgas meer gebruiken. Tijdens de ontwikkeling van deze visie is het belangrijk een uitgebreid participatieproces te doorlopen, ook omdat dan aan de slag moet worden gegaan met het energieneutraal maken van onder meer dorpen.

Meer informatie

Download het adviesrapport Energietransitie in het Westerveldse landschap van Het Oversticht (PDF - 13 MB).